қазақша · русский · english
 
 
 

 

 

Жаратылыстану және география институтының 2018 жылы ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша жүргізетін ҒЗЖ-ны  және басқа да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі


Жаратылыстану және география институтының 2018 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ қаржыландыратын жобаларға қатысқан ПОҚ тізімі (ҚР БҒМ және университет ішілік жобалар)


«Web of Science», «Scopus» базасы бойынша Хирш индексіне ие Жаратылыстану институтының профессор - оқытушы құрамының тізімі


2018 жылы жаратылыстану және география институтында патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі


2018-2019 оқу жылында жаратылыстану және география институтында оқитын шетел студенттерінің тізімі

 

 

Жаратылыстану және география институтының 2018 жылға арналған ғылыми-зерттеу жұмысының
жылдық есебі


Жаратылыстану және география институтында 3 кафедра жұмыс істейді: химия кафедрасы, география, экология және туризм, биология кафедрасы. Берілген есепте ЖГИ -ның осы аталған кафедраларының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері берілген.

 


1. «Химия» кафедрасының 2018 жылғы ҒЗЖ есебі

 

Химия кафедрасының меңгерушісі - к.ғ.к., доцент Мукатаева Ж.С. ПОҚ барлығы-26, оның ішінде ҚР ҰҒА академигі-1; ғылым докторлары-5; ғылым кандидаты-12; доктор PhD-2; аға оқытушы-2; магистрлер-3.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының бағыттары: Педагогикалық ЖОО мен орта мектептерде химияны оқытудың методикалық мәселелері; Қазақстан территориясындағы экологиялық мәселелер және оны шешу жолдары; Жаңа полимерлік материалдарды синтездеу мен зерттеу; Модифицирленген бейорганикалық және полимерлік сорбенттерді даярлау және олардың гидрометаллургияда қолданылуы; Жаңа битумдық эмульсия мен асфальтбетондар даярлау; Мұнай сорбенттері және оларды мұнай төгілуінде қолдану.
Алыс шет елде басылып шыққан мақалалар саны-1; жақын шет елде басылып шыққан мақалалар-1; ҚР БжҒМ БҒСБК журналында жарияланған мақалалар-4; ҚР басқа журналдарында жарияланған мақалалар-36; Алыс шетелің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер саны-3; жақын шет елде жарияланған тезистер-4; ҚР-дың ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер-9; ЖОО-ға арналған оқулықтар саны-3.
Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар саны-3: (R.Kh Turgumbayeva1, M N Abdikarimov2, R Mussabekov3, D Sartayev2 Journal of Physics: Conference Series (SCOPUS) May 2018, Volume 1015, 032144; R.Kh Turgumbayeva1, M N Abdikarimov2, S SSagintayeva2 Journal of Physics: Conference Series (SCOPUS): May 2018, Volume 1015, 032145; Mansurov B.А. Eurasian Chemico-Technological Jornal (SCOPUS) 20 (2018) 249-254).
Қазақстан Республикасының БжҒМ жобаларына қатысқан ПОҚ:
п.ғ.д., профессор Ахметов Н.К. «Оқу ойындарының көмегімен химияны оқыту үшін ақпараттық-компьютерлік технологияны қолдану;
х.ғ.к., аға оқытушы Чинибаева Н.С. «Өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды жасау саласындағы химиялық кластердің инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу».
Диссертация қорғаған магистранттар, докторанттар, ПОҚ саны-22; Біліктілігін арттырған ПОҚ -14;
Патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ саны-2; Қазақстан бойынша ғылыми іс-сапарға шыққан ПОҚ, магистранттар мен докторанттар -2; Ғылыми шетелдік іс-сапарларға шыққан ПОҚ, магистранттар мен докторанттар -19;
БАҚ, радио, теледидар және т.б. бойынша жарияланымдар мен сұхбаттар -4; Түрлі жарыстардың, олимпиадалардың жеңімпаз студенттер мен магистранттар саны-15; Магистранттардың жарияланымдар саны-5; докторанттардың жарияланымдар саны -10.


2. «Биология» кафедрасының 2018 жылғы ҒЗЖ есебі

 

2018 жылдың есебі аралығында биология кафедрасының ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстары заманауи білім беру орта жағдайында әдістемелік зерттеулер мен қазіргі биология мәселелерін шешуге бағытталды.
Сондай-ақ, кафедра келесі негізгі тақырыптарға ғалыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді:
«Ғылыми зерттеу жұмысы кафедрада 4 негізгі бағытта жүргізіледі:
1.«Қазақстанда биологиялық алуантүрлілікті зерттеудің қазіргі жағдайы мен болашағы»
Ғылыми жетекшілері: ботаника және жалпы биология каф. меңгерушісі, б.ғ.к., профессор Иманкулова С.К.; б.ғ.д., профессор Айдарбаева Д.К.
Бұл бағыт 3 бөлімнен тұрады (ынталы).
1.1.Қазіргі жағдайдағы биологиялық жүйенің функциясының экологиялық көрінісі. (каф. меңгерушісі, б.ғ.к., профессор Иманкулова С.К.; аға оқытушы Аманбекова Д.М., Phd докторант Майматаева А.).
1.2.Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның өсімдік қорларының қазіргі жағдайы мен оларды тиімді пайдалану жолдары (б.ғ.д., профессор Айдарбаева Д.К.; б.ғ.к., доцент Мусаев К.Л.).
1.3.Жайылымдық өсімдіктердің алуантүрлілігін зерттеу (б.ғ.к., профессор Шалабаев К.И., б.ғ.к. Байжигитов Д.К.).
2.Мәдени өсімдіктерде зксперименттік мутагенез және оның генетика-селекциялық көрнісін зерттеу. Жетекшісі - б.ғ.к., профессор Кенжебаева З.С
2.1.Интеграцияланған әдістерге негізделген бидай термоплазмасында микроэлементтердің және олардың биожетімділігін жоғарылығы (проф. Кенжебаева З.С.).
2.2.Бидайдың радиоактивті мутагенезі (биология магистрі, аға оқытушы Джунусова Р.Ж.).
3.Қазақстанның табиғи ортасының биоресурстары және олардың биологиялық-экологиялық мониторингі. Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., профессор Мынбаева Б.Н.
3.1.Parasalma (O.) микориза түрлерінің балық қорларын ұлғайту Қазақстанның су қоймаларында оның генетикалық әртүрлілігін сақтау арқылы және ұзартылған акклиматизация жағдайында құнды өндірістік қасиеттеріне байланыстылығы.
4.Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің қазіргі жағдайы және даму болашағы.
5.Өсімдіктердің физиологиялық және биохимиялық процестеріне стресс факторлары мен биологиялық белсенді заттардың әсері.
5.1.Стресс факторларына төзімді өсімдіктің протопластарының осмотикалық қасиеттерін зерттеу (б.ғ.к., аға оқытушы Исабеков Б.М.).
5.2.Стресті факторлардың әр түрлі өсімдіктердің өсуіне және дамуына әсері (доцент Загриценко И.П.).
5.3 Биологиялық белсенді заттардың өсімдік процестеріне әсері (б.ғ.к., доцент Загриценко И.П., Саимова Р., Бухарбаева Ж., Атыраубаева Р.).
6.«Қазіргі білім беру орта жағдайындағы студент жастардың физикалық белсенділік ерекшеліктері. 2015-2020 жылдағы «Саламатты Қазақстан» (м.ғ.д., профессор Балгимбеков Ш.А. және оқытушы Жарылкасынова Ж.М.).
7.«Оқушылардың саламатты қоректену дағдыларын қалыптастыру. «Саламатты Қазақстан» 2015-2020 жылдардағы денсаулықты дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында « (м.ғ.д., профессор Балгимбеков Ш.А.).
8.Ынталы тақырыптар:
8.1.«Өте қауіпті жұқпалы аурулардың таралауын скрининг-зерттеу » (б.ғ.к. Ташенова Г.К.).
8.2.«Қоршаған орта мен жануарлар ағзасына ауыр металлдардың әсері» (б.ғ.д., профессор Тунгушбаева З.Б.).
8.3.«Білім алушылардың психофизиологиялық жағдайларын зерттеу (б.ғ.к., профессор. Бабашев А.М.).
8.4.«Қиын жағдайдағы кардио-респираторлық көрсеткіштерді психофизиологиялық зерттеу» ( б.ғ.к., доцент,Татаринова Г.Ш.).
Мастер-класттар мен семинарлар өткізілді.
- Проф. Бабашев А.М. Қоғамдық психоталдау ұйымының «Жилье под защитой» атты ғылыми жобасына қатысты.
- Доцент Батырова К.И. Алматы хайуанаттар паркімен бірге қалалық «Созрение амурского тигра» атты іс-шараға қатысты. (октябрь,2018).
2018 жыл бойынша ПОҚ мақалалар саны:
Алыс шет елде басылып шыққан мақалалар - 7
жақын шет елде басылып шыққан мақалала- 8
ҚР БжҒМ БҒСБК журналында жарияланған мақалалар - 25
ҚР басқа журналдарында жарияланған мақалалар - 26
ҚР мектептеріне арналған оқулық пен оқу-әдістемелік кешендер - 3
ЖОО-ға арналған оқулықтар саны - 7
ЖОО-ға арналған әдістемелік нұсқаулар - 2

 


3. «География, экология және туризм» кафедрасының 2018 жылғы ҒЗЖ есебі


Ғылыми бағыттар:
- Физикалық география, топонимика және геоэкология теориялық мәселелері;
- ҚР мектептері мен ЖОО-да географияны оқытудың мәселелері;
- Физикалық география және ландшафттану;
- ҚР әлеуметтік-экономикалық үрдістер;
- Қазақстан Республикасы өндіргіш күштерін орналастыру мәселелері;
- Аумақтардың әлеуметтік және экономикалық даму мәселелері;
- Қазақстанның халықаралық байланыстары;
- Географияны оқыту әдістемесі;
-Туристік-өлкетану.
Ғылыми жобалар мен зерттеулер:
ҚР Білім және ғылым министрлігі грантына соңғы 5 жылда орындалған іргелі зерттеулер: 1) «Закономерности трансформаци и пустынных ландшафтов при техногенном воздействии для обеспечения их экологически безопасного функционирования и реализации стратегии устойчивого развития» атты іргелі зерттеулер (2009-2011 жж) ғылыми жоба, жетекшісі: академик Бейсенова Ә.С. (Елтану және туризм кафедрасынан орындаушылар: КаймулдиноваК.Д., МұздыбаеваҚ., БейкитоваА.Н.); 2) «Эколого-географические основы решения концептуальных проблем инновационного развитияг. Алматы» атты іргелі зерттеулер ғылыми жоба, жетекшісі: академик Бейсенова Ә.С. (2012-2014 жыл) (Елтану және туризм кафедрасынан орындаушылар: Каймулдинова К.Д., БейкитоваА.Н.) 3) «Разработка концептуальных основ эффективных моделей устойчивого развития моногородов Казахстана» (на примере городов Текели и Жезказган) тақырыбындағы зерттеулер (2015-2017) жетекшісі академик Бейсенова Ә.С., (Елтану және туризм кафедрасынан орындаушылар: Каймулдинова К.Д., Бейкитова А.Н., Абилмажинова С, Искакова Р.)
ҚазҰПУ ректоры қаржыландырған университет ішілік ғылыми зерттеулер:
1.«Географиялық зерттеулерде ГАЖ технологияларын қолдану» (2011 ж) ғылыми жоба, жетекшісі профессор К.Д.Каймулдинова (орындаушылар Бейсенова Ә.С., Бейкитова А.Н., Алиаскаров Д.С.);
2.«Концептуальные проблемы подготовки учителя ХХІ века» (2011 жыл) ғылыми жоба жетекшісі: академик Бейсенова Ә.С. (Елтану және туризм кафедрасынан орындаушы: Каймулдинова К.Д.);
3.«Алматы қаласының экологиялық проблемаларын шешуде табиғат ресурстарын кешенді зерттеу және инновациялық технологияларды пайдалану (су үнемдеу)» 2012 жыл, ғылыми жоба жетекшісі: академик Бейсенова Ә.С. (Елтану және туризм кафедрасынан орындаушы: Каймулдинова К.Д.);
4.«ГАЖ технологияларын қолдану негізінде Алматы облысының экологиялық жағдайын картографиялау және бағалау» 2014 ж., ғылыми жоба жетекшісі: академик Бейсенова Ә.С. (Елтану және туризм кафедрасынан орындаушы: Бейкитова А.Н.)

 

Ғылыми зерттеу жұмысының 2018 жылғы есебі

 

«Химия» кафедрасының ғылыми зерттеу жұмысының 2018 жылғы есебі


«Биология» кафедрасының ғылыми зерттеу жұмысының 2018 жылғы есебі


«География экология және туризм » кафедрасының ғылыми зерттеу жұмысының 2018 жылғы есебі

 

5206