қазақша · русский · english
   
  Негізгі бет / Хабарландыру
14.03.2014

 

АҚПАРАТТЫҚ   ХАТ

Құрметті әріптестер!

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универcитеті

Педагогика және психология институты

Жалпы педагогика және психология кафедрасы

Ұлттық тәрбие және өзін-өзі тану кафедрасы

 

Сіздерді 2014 жылдың 28-29 наурыз аралығында өтетін педагогика ғылымының докторы, профессор Н.Д.Хмельдің  85 жылдығына арналған «Тұтас педагогикалық процесс теориясы -  болашақ мұғалімді  кәсіби дайындаудың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға шақырады. Конференция Алматы қ., Достық,13 (Қазыбек би көшесінің қиылысы), Абай ат. ҚазҰПУ-ң бас ғимаратында өтеді.  

Конференцияны  ұйымдастырушылар:   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі,    Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті:  жалпы педагогика және психология,  ұлттық тәрбие және өзін-өзі тану кафедралары.         

Конференцияға қатысуға ғалымдар, ғылыми қызметкерлер, мұғалімдер және оқытушылар,  докторанттар,  магистрантар, аспиранттар  және кәсіби педагогикалық білім беру саласындағы мамандар шақырылады.

Конференцияның жұмыс бағыттары :

1.     Н.Д.Хмель және оның ғылыми мектебінің кәсіби-педагогикалық білім беру теориясы мен практикасындағы маңыздылығы

2.     Педагогикалық білім беруді дамыту тенденциялары. 

3.     Білім беруді  модернизациялау   жағдайында мұғалімді кәсіби-тұлғалық   дайындаудың психологиялық - педагогикалық  негіздері.

4.     Үздіксіз педагогикалық білім берудегі инновациялық үдерістер.

5.     Мұғалімді кәсіби дайындаудағы  құзыреттілік  тәсілдері. 

6. Педагогикалық   ЖОО-нын оқу өтәрбие процесіндегі инновациялық  технологиялар.

  Конференцияға қатысушылар жұмысының үлгілері : пленарлық баяндамалар, секциялық талқылаулар,  шеберлік кластары.

Конференцияның жұмыс тілі - қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі.

  Конференцияға қатысу үшін 2014 жылдың 13 наурызына  дейін  үлгі бойынша  (1қосымша) және баяндама мәтіні (2қосымшадағы баяндама талаптары) баспада  терілген үлгіде ( 1 дана) мен электрондық нұсқада (СД дискіде) немесе электрондық пошта бойынша e-mail  мекен-жайына (мұндай жағдайда баспаға терілген нұсқасы қажет болып табылмайды) .

Мақаланың     тіркеу жарнасын  мына мекен-жайға жіберіңіз : 050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы,13, Абай атындағы ҚазҰПУ, жалпы педагогика және психология кафедрасы, 409-бөлме.

   Немесе мына E-mail поштаға  жіберіңіз: konf.2014@yandeх.ru

Ұйымдастырушы жарнасына ұйымдастыру, жариялау, полиграфиялық шығындар құны енеді. Авторлар  ұжымы ұйымдастырушы жарнасының құны 4000-теңгені құрайды.

Шетел авторларының мақалалары тегін қабылданады.

Қазақстан бойынша жеткізілу құны  жарияланған мақала құнына енгізілген. Жинақтардың жеткізілу құны ТМД бойынша 1 жинақ үшін -1000 тенге, алыс шетелге -1750 тенге  (дана) 

Конференция қатысушыларының назарына! Мақаланы төлеуге арналған деректемелер  конференция қатысушысына  редакциялық алқа  материалды қабылдағаннаң кейін жіберіледі.

Байланыс   телефоны : Абай атындағы ҚазҰПУ , жалпы педагогика және психология кафедрасы, тел. 8(727)2-91-36-11; 8-777-244-00-63 п.ғ.к., профессор Колумбаева Шолпан Жаксыбаевна.

Конференцияны   ұйымдастыру комитеті мақалаларды іріктеуді өз құзырына қалдырады. Іс-сапар шығынын жіберуші жағы төлейді.

Бақылау күндері:

-         мақала мәтініне өтінішті қабылдау.

13.03.2014 дейін

-         Төлемақы мен  ұйымдастыру  комитетіне берілетін түбіртек.

15.03.2014 дейін

-         жарияланымға мақаланы қабылдау туралы  хабарлама немесе  мақала хабарламасын  пысықтау қажет болған жағдайда.

материал алғаннан кейін 2 күн ішінде

-         конференцияның  еңбектер жинағына мақаланы  қосу.

төлемақы түбіртегін алғаннан кейін.

-         конференция жұмысының басталуы.

28.03.2014

-         жинақты тарату.

31.03-06.04.2014

 

 

 

 

 

 

  1- қосымша

Файл атауының үлгісі:  Ахметовтың өтініші                      Конференцияны ұйымдастыру комитеті

 

«Тұтас педагогикалық процесс теориясы -  болашақ мұғалімнің  кәсіби дайындығының негізі» атты халықаралық ғылыми - практикалық конференцияға қатысуға

ӨТІНІШ

1

Фамилиясы, аты, әкесінің аты

 

2

Ел, қала

 

3

Жұмыс орны

 

4

Қызметі, лауазымы

 

5

Ғылыми дәрежесі, атағы

 

6

Байланыс телефоны ( шетел авторлары мен қала коды)

 

7

Факс

 

8

E-mail

 

9

Жинақты жіберу үшін пошталық мекен-жай (пошталық индекс,ел  көрсетілуі міндетті)

шетел авторлары      үшін                                                                               

10

Алушы фамилиясы

 

11

Мақала тақырыбы

 

12

Өз мақалаңызды қандай бағыттa    жариялауды қалайсыз

 

13

Жеке қатысу үшін қандай бағытты  қалайсыз

 

14

Қатысу үлгісі

Жеке қатысу ( ішкі ) , сырттай (жарияланым)

15

Қонақ үй қажеттілігі

Қонақ үй қажет

Қонақ үй қажет емес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              2- қосымша

Файл атауының үлгісі : автор мақаласының  фамилиясы , секция №

Мысалы :   Ахметовтың мақаласы,_4                      

                                              

Материалды  жариялауға қойылатын талаптар:                     

1.      Авторлар саны  5 адамнан аспауы тиіс.

2.     Мақала көлемі 5 беттен аспауы қажет, парақ форматы - А 4   

3.     Аннотация (600 белгіден аспауы ( аралық белгіні есептемегенде) әрбір тіл үшін аннотация мен тірек сөздер (бір бірінен үтір, нүктемен бөлінген) (орыс, қазақ, және ағылшын тілдерінде).

4.     Баяндама мәтіні және тіркеу формасы doc (Microsoft Word ,Windows ) форматында, шрифт: Times New Roman; кегль(шрифт көлемі)-14, аралық интервалы-1, жиектері: жоғарғы - 2 см; төменгі - 2 см; сол жағы - 3 см; оң жағы - 1,5 см, азат  жол -1 см.; парақ бағыты - кітап (кестелер мен көркемдеулерді) дайындау қажет.

5.     Баяндама  атауы орыс/қазақ тілінде  бас әріппен (жартылай семіз әріппен) ортада (мақала  авторы  толық аты -  жөнімен) Автор жөніндегі мәліметтен кейін бір аралық жіберіп (шрифт-курсив) көрсетіледі. Келесі жаңа жолдан  ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, қызметі, ЖОО - аты , ел, қала(қысқартылған қабылданбайды)  немесе лауазым , жұмыс орындалған мекеменің толық атауы, қаласы, электрондық пошта адресі жазылады.    Егер мақала  бірнеше автордан құралса,  онда ақпарат  әрбір автор үшін қайталанады.

6.     Кестелер мен суреттер  нөмірленуі және аталуы тиіс.

7.     Деректемелердің сілтемелері тік жақшада рәсімделіп,  беттері көрсетілуі тиіс. МЕМСТ 7.0.5.-2008 (безендіру үлгісі); сілтемелерді автоматты  түрде орналастыруға болмайды.

Баяндаманы рәсімдеу үлгісі:

СТУДЕНТТІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ  МӘСЕЛЕЛЕР

Ахметов Ахмет Ахметович

Абай атындағы ҚазҰПУ,  п.ғ.к., доцент  Алматы қ.  E-mail: ahmet@mail.ru

 

АННОТАЦИЯ

Мақсат.Әдіс.Нәтиже.Тұжырым.

ABSTRACT

Background.Methods.Result.Conclusion

Тірек сөздер : Студенттер, педагогикалық тәжірибе.

Keywords : students, pedagogical  practice.

 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . «Цитата»  [1,б. 35]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .

Әдебиеттер тізімі :

1.                     Беревозин Н.А. Основы  криптографии: учеб.пособие.-Мн.:Новое  знание,2004.-336с.

2.                     Сабиров Б.Ш. Предмет  исследования  защиты  информации // Судебный  вестник.-2004.-№6. [электронный ресурс]-  Режим доступа.

URL: http://www.it.ru/article.php?no = 317 (дата  обращения 12.12.2012)

 1470

Кері оралу