қазақша · русский · english
 
Ішкі сапаны қамтамасыз ету
 
 

 

Ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі - бұл өзара байланысты және өзара әрекеттесетін саясат, стандарттар, білім беру сапасын басқару құралдары мен тәсілдерінің жиынтығы.

 

Білім беру сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесінің негізгі мақсаты білім беру үдерісінің сапасын бағалау, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын үнемі жақсарту және дамыту болып табылады. Университеттегі сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесі төмендегі бағытталған іс-шаралар мен рәсімдер кешені болып табылады:

 

1) білім беру сапасын бағалау және басқару:

- Білім беру бағдарламалары мен оқу бағдарламалары өзекті ғылыми білімді, әлемдік трендті, тиісті білім беру стандарттарына, халықаралық бейчмаркинг бағдарларына қойылатын талаптарды және білім алушылардың, жұмыс берушілердің қажеттіліктерін ескере отырып әзірленуге тиіс.

- Стейкхолдерлерге сауалнама жүргізу, білім алушылардың үлгерімін, оқыту және бағалау әдістемелерінің тиімділігін бағалауды қоса алғанда, сараптамалық бағалау сияқты түрлі әдістерді пайдалана отырып, білім беру бағдарламаларын бағалау және талдау.

 

2) Профессор-оқытушылар құрамын дамыту және біліктілігін арттыру:

- Жоғары біліктілігі мен кәсіби құзыреттілігі бар ПОҚ білім беру сапасын қамтамасыз етудің негізгі аспектісі болып табылады.

- Білім алушылардың, әріптестердің және ББ басшыларының сауалнамасы арқылы ПОҚ қызметін, сондай-ақ оқыту және бағалау әдістемелерінің тиімділігін бағалау (курстан кейінгі сауалнамалар).

 

3) инфрақұрылымды және басқа ресурстарды дамыту:

- Заманауи оқулықтардың, оқу-әдістемелік материалдардың, жабдықтардың, зертханалардың, кітапханалардың және басқа да ресурстардың болуы білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін де маңызды. Білім алушылар оқу материалын тиімді меңгеруге және оқытудың жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізуге көмектесетін заманауи технологиялар мен ресурстарға қол жеткізуі тиіс.

 

4) білім берудегі үздіксіз жетілдіру және инновациялар:

- Даму аспектілерін және тарату үшін жақсы инновацияларды анықтау үшін білім беру үдерісі мен ОП тиімділігін жүйелі талдау және бағалау.

- Студенттерге бағытталған оқытудың инновациялық технологиялары мен заманауи тәсілдерін әзірлеу және енгізу.

 

5) Сапа мониторингі және қамтамасыз ету:

- Оқу жоспарларын, студенттердің білім деңгейін, бағалауды талдауды және т. б. қоса алғанда, білім беру үдерісінің сапасын бақылау және қамтамасыз ету жүйесін құру.

- Сапаны қамтамасыз ету саласындағы сәйкессіздіктер мен бұзушылықтарды анықтау және жою бойынша тұрақты аудиттер мен тексерулер жүргізу.

 

6) білім алушылармен кері байланыс орнату:

- Білім алушылар білім беру бағдарламасының (білім алушының мүдделері мен сұраныстарын көрсететін мазмұн), білім беру ортасының (инфрақұрылым) және білім беру үдерісінің (ұйымдастыру, оқыту, бағалау технологиялары мен әдістері) сапасына талаптар қояды.

 

Білім беру сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесі білім беру үдерісінің сапасын арттыруға ұмтыла отырып және білім алушылардың, жұмыс берушілердің және жалпы қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, нәтижелерге бағдарланған.