қазақша · русский · english
 
 
 

Директор - Әбілқасымова Алма Есімбекқызы, Қазақстанның еңбегі сіңген қайраткері, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Ресей білім академиясының академигі.

 

 

Педагогикалық білім беруді дамыту орталығы (бұдан әрі - Орталық) Абай атындағы ҚазҰПУ-дің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және оның қызметі мектепке дейінгі, жалпы орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын арттыруға, сондай-ақ барлық білім беру деңгейлерінде оқу үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуге бағытталған.


Орталықтың мақсаты - білім беру үдерісінде заманауи инновациялық технологияларды кешенді қолдану негізінде мектепке дейінгі, жалпы орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын арттыру және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету арқылы педагогикалық білім беруді одан әрі жетілдіру.


Орталықтың міндеттері:
- ғылыми жұмыстарды жүзеге асыру және білім беру ұйымдарының жұмыс тәжірибесіне ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізу;
- Қазақстан Республикасының аймағында жалпы орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының оқу үдерісінде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін пайдалану;
- жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамын, докторанттарды, магистранттарды ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту;
- ТМД елдерінің жоғары оқу орындарымен және ғылыми ұйымдарымен байланыс орнату, сондай-ақ Еуразиялық педагогикалық университеттер қауымдастығының қызметіне қатысу арқылы Абай атындағы ҚазҰПУ-дің халықаралық ғылыми ынтымақтастығын дамытуға ықпал ету.


Орталықтың қызметтері:

- ғылыми зерттеулер жүргізу;
- ғылыми баяндамаларды, монографиялар, мақалалар, дидактикалық және оқу-әдістемелік құралдарды, оқулықтарды басылымға дайындау және жариялау;
- оқытушылардың, докторанттар мен магистранттардың теориялық-әдіснамалық және ғылыми-әдістемелік қызметтерін жетілдіруге бағытталған ғылыми-әдістемелік іс-шараларды - конференцияларды, семинарларды, тренингтерді, мастер-класстар, конкурстар, тұсаукесерлер, ЖОО жас оқытушылар мектептерін ұйымдастыру мен жүргізу;
- жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларына сараптама жасауға қатысу.


Орталықтың халықаралық байланыстары бар және шетелдік ұйымдармен және жоғары оқу орындарымен: Ресей білім академиясы (Мәскеу), Мәскеу педагогикалық мемлекеттік университеті (Мәскеу), К.Г.Разумовский атындағы Мәскеу мемлекеттік технологиялар және басқару университеті (Мәскеу), Таулы Алтай мемлекеттік университеті (Бийск), Оңтүстік-Батыс мемлекеттік университеті (Курск), Қырғыз білім академиясы (Бішкек), Жүсіп Баласағұн атындағы Қырғыз ұлттық университеті (Бішкек) және Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетімен (Бішкек) ынтымақтастықта жұмыс жасайды.
Орталық ҚР Білім және ғылым Министрлігі қаржыландыратын іргелі және қолданбалы ғылыми жобалар және Абай атындағы ҚазҰПУ ішкі ғылыми жобалар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізеді.
2015-2017 жылдары ҚР Білім және ғылым Министрлігімен қаржыландырылған ғылыми жоба:
«Қазақстан - 2050» стратегиясын жүзеге асыру жағдайында Қазақстан Республикасында педагогикалық білім беруді дамытудың перспективалық модельдері.
2018-2020 жылдары ҚР Білім және ғылым Министрлігімен қаржыландырылатын ғылыми жоба:
«Мәңгілік Ел» патриоттық идея негізінде оқушылардың үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінде қоғамдық санасы мен рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастыру».
Абай атындағы ҚазҰПУ ішкі ғылыми жобалары (2014, 2018жж.) -
«Жаңартылған білім беру мазмұны аясында 12-жылдық мектептің білім беру стандарттарын жасаудың теориялық-әдіснамалық негіздері», «Мектептің жаңартылған білім беру мазмұнындағы оқулық пен оқу-әдістемелік кешендерді жасаудың дидактикалық-әдістемелік негіздері».
2015 жылдан 2018 жылға дейінгі мерзімде жоспарға сәйкес 74 ғылыми жұмыстар дайындалып жарияланды, оның ішінде 3 монография, 8 оқулық пен 12 оқу құралы бар. Алдыңғы қатарлы отандық ғылыми және ғылыми-әдістемелік журналдарда 27 ғылыми мақала, оның ішінде ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған және 24 мақала Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі (РИНЦ) және Scopus, Tomson Reutes мәліметтер базасына енген және Ресей, Украина, Қырғызстанның рецензияланған ғылыми басылымдарында жарияланды.
Орталық директоры мен қызметкерлер педагогикалық білім беруді дамыту мәселелерін талқылауға және пәндерді оқытудың әдістемелік аспектілеріне арналған бірқатар халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға (Алматы, Астана, Мәскеу, Харьков, Бішкек қалаларында) қатысты.


Жарияланған негізгі еңбектер тізімі:
1.Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В., Шишов С.Е. Стратегические направления модернизации педагогического образования в условиях инновационного развития //Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. - Москва, 2015. - № 3. - С.10.
2.Абылкасымова А.Е. О педагогическом образовании в Казахстане в условиях инновации //Матер. межд. научно-метод. конф. «Современные проблемы высшего образования». - Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 28 апреля, 2015. - 6 с.
3. Абылкасымова А.Е., Шишов С.Е. О некоторых актуальных вопросах педагогического образования в Казахстане // Педагогика и психология. - Алматы, 2015. - № 2 (23). - С.6-10.
4.Абылкасымова А.Е. О структурно-методических особенностях школьных учебников по математике //Актуальные проблемы преподавания математики в школе и педвузе. - Москва: МПГУ, 2015. - вып.25. - С.12-17.
5.Шишов С.Е., Абылкасымова А.Е. Основные тенденции развития педагогического образования в Западной Европе //Высшее образование сегодня. - Москва, 2015. - № 6. - С.19-21.
6.Абылкасымова А.Е., Шишов С.Е. Оценка перспективных моделей развития педагогического образования для целей инновационного развития Казахстана: анализ международного опыта //Межд. электрон. науч. журнал «Перспективы Науки и Образования». - Москва, 2015. - №4(16). - С.49-55.
7.Абылкасымова А.Е. О необходимости развития педагогического образования в условиях инновационной учебной среды //Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке педагогических кадров: проблемы и пути внедрения инновационных технологий в образовательное пространство. - Алматы, КазНПУ им.Абая, 25-26 сентября 2015 г. - 3 с.
8.Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В., Шишов С.Е. Модернизация педагогического образования в условиях инновационного развития: стратегические направления //Вестник Московского государственного университета им. В.П. Горячкина. - Москва, 2015. - № 4 (68) . - С.7-12.
9.Абылкасымова А.Е. О тенденциях развития педагогического образования в Республике Казахстан в условиях глобализации //Известия Кыргызской академии образования. - Бишкек, 2015. - С.10-14.
10.Abylkassymova A.E. About some aspects of mathematical education content at school and pedagogical institutions of higher education // International Conference on Advancements in Mathematical Sciences (AMS). «AIP Conference Proceedings». - Antalya, Turkey, 5-7 November, 2015. - 3 p.
11.Рыжаков М.В., Седова Е.А., Абылкасымова А.Е. и др. Концепция функциональной грамотности школьников: математика и информатика. - Москва: Эдитус, 2016. - 220 с.
12.Абылкасымова А.Е. О некоторых аспектах общемирового развития системы педагогического образования //Сбор. статей Х межд. конф. «Развитие науки в ХХІ веке». - Харьков: НИЦ «Знание», 2016. - Ч.3. - С.9-11.
13.Абылкасымова А.Е. Об организации непрерывного педагогического образования в Республике Казахстан //Системная модернизация педагогического образования Республики Казахстан: проблемы, пути решения. - Алматы: КазНПУ, 26-27 мая, 2016. - С.19-22.
14.Alma E. Abylkassymova, Zhanara M. Nurmukhamedova and on. "The Turkish Vector" Influence on Teaching the Exact Disciplines in Modern Educational System of Kazakhstan: on the Example of Teaching Algebra and Mathematics //Global Journal of Pure and Applied Mathematics. ISSN 0973-1768. - Volume 12, Number 4 (2016). - pp.3481-3491.
15.Абылкасымова А.Е., Жумагулова З.А. О некоторых аспектах содержания математического образования в школе и педвузе // Наука и Школа. - Москва, 2016. - № 1. - С. 157-161.
16.Абылкасымова А.Е. О специально-методической подготовке будущего учителя математики //III междунар. научной конферен. «Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе в свете идей Л.С.Выготского». - М.: МПГУ, 17-19 ноября 2016. -5 с.
17.Абылкасымова А.Е. О совершенствовании методико-математической подготовки будущих учителей в педвузе //Междун. научн.-метод. конф. «Математическое моделирование механических систем и физических процессов». - Алматы: КазНПУ, 18-19 ноября 2016 г. - 6с.
18.Абылкасымова А.Е., Жумагулова З.А., Жумалиева Л.Д. Дидактико-методические основы обучения решению математических задач в школе: Учебное пособие. - Алматы: Мектеп, 2016. - 128 с.
19.Туяков Е.А. Білім мазмұнын жаңарту аясында оқу процесінде инновациялық технологияларды қолдану //«Инновации в образовании: поиски и решения». - Астана, 2016. - Т.1. - С.278-282.
20.Туяков Е.А. Негізгі мектептегі геометрия курсын оқытуда кеңістіктік ойлауды қалыптастырудағы есептердің ролі //«Механика жүйелерін және физикалық процесстерін математикалық моделдеу». - Алматы, 2016. - С.187-189.
21.Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В., Шишов С.Е. Современные тенденции развития непрерывного педагогического образования: Монография. - Алматы: Атамура, 2017. - 272 с.
22.Шишов С.Е., Рыжаков М.В., Абылкасымова А.Е. Педагогическое образование: новые вызовы и перспективы развития //Стандарты и мониторинг в образовании. - Т.4. - №2. - Москва, 2016. - С.3-10.
23.Абылкасымова А.Е. On special-methodical training of the future teachers of mathematics //ҚазҰПУ хабаршысы, «Физика-математика ғылымдары» сериясы. -Алматы: ҚазҰПУ, 2017. -С.5-7.
24.Абылкасымова А.Е. Коллективная монография: «Высшая школа в России и за рубежом». Глава 2, 2.5 - Состояние, проблемы и основные направления развития системы образования в РК. - Ульяновск: Зебра, 2017. - С. 157-170.
25.Abylkassymova A. On mathematical-methodical training of future teacher in the conditions of content updating of school education // Of VI congress of the tyrkic world mathematical society. - Astana, 2-5 octover 2017. - p.363.
26.Абылкасымова А.Е., Кальней В.А., Рыжаков М.В., Шишов С.Е. Современное состояние и перспективные направления подготовки и повышения квалификации педагогических работников в Республике Казахстан //Интерактивное образование. - №3. - Москва, 2017. -С.2-7.
27.Abylkassymova A.E., Tuyakov E.A. On modernization of the system of continuous pedagogical education in the republic of Kazakhstan in modern conditions //PONTE International Journal of Sciences and Research. - Florence, Italy. - Vol. 74 | No. 1/SI | Jan 2018. DOI: 10.21506/j.ponte.2018.1.28. -P.113-118. (Thomson Reuters, Web of Science). Impact Factor: 0,814.
28.Abylkassymova A.E., Kalney V.A., Shishov S.E. Formation of Public Consciousness, Spiritual and Moral Culture of Students in the System of Continuous Pedagogical Education // Journal of History Culture and Art Research, 7(1). ISSN: 2147-0626. - Vol. 7, No. 1, March 2018. - P.26-33. (Thomson Reuters, Web of Science). doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1460. Impact Factor: 1,17.
29.Abylkassymova Alma Esimbekovna. On Mathematical-Methodical Training Of Future Mathematics Teacher In The Conditions Of Content Updating Of School Education // Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM). ISSN: 2251 - 6204. - USA. - Vol. 8, Issue 3, March 2018. - P.411-414. (Thomson Reuters). info@mjltm.org. Impact Factor: 1,341.
30.Абылкасымова А.Е. и др. Методические основы обучения решению математических задач в школе: учебное пособие. - Алматы: Мектеп, 2018. - 248с.
31.Абылкасымова А.Е., Кальней В.А., Шишов С.Е. Международные тенденции, определяющие развитие общественного сознания и духовно-нравственной культуры учащихся в системе непрерывного педагогического образования в Казахстане и России //Научно-практический журнал «Вестник РМАТ». - №1. - Москва: Российская международная академия туризма, 2018. - С.68-75. Импакт-фактор РИНЦ: 0,267.
32.Абылкасымова А.Е., Кальней В.А., Шишов С.Е. К вопросу о формировании общественного сознания и духовно-нравственной культуры студентов в системе непрерывного педагогического образования //Научно-практический журнал «Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии». - №1(22). - Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018. - С.3-9. Импакт-фактор РИНЦ: 0,508.
33.Шишов С.Е., Кальней В.А., Абылкасымова А.Е. К вопросу о ценностях образования при формировании технологического общества в России и Казахстане //Сборник научных трудов Международной научно-практической интернет конференции «Развитие культурно-образовательной среды как фактор самореализации личности». - Москва: Академия социального управления, 2018. - С.9-18. https://elibrary.ru/item.asp?id=32019276
34.Абылкасымова А.Е. Қазақстан Республикасындағы үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінің заман талабына сай жаңғыруы //Абай атындағы ҚазҰПУ «Педагогика және психология». - Алматы, 2018. - №2(35).
35.Абылкасымова А.Е. Совершенствование методико-математической подготовки будущего учителя в условиях реализации обновленного содержания школьного образования //Материалы конференции математиков Казахстана «Актуальные проблемы математики». Известия Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави. Серия математика, физика, информатика. -Т.1. - №1(4). - Туркестан, 2018. - С5-8.
36.Жадраева Л.У. Осуществление межпредметных связей на уроках математики и физики //Известия Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави. Спец.выпуск по материалам конференции математиков Казахстана «Актуальные проблемы математики».- II том № 1(4), 2018, С.190-192.
37.Туяков Е.А. Педагогикалық жоғары оқу орындарында болашақ математика мұғалімдерін даярлау мәселелері // Известия Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави. Серия математика, физика, информатика. -Т.1. - №1(4). - Туркестан, 2018. - С.159-162.
38.Туяков Е.А. Возможности использования компьютерной программы GeoGebra в обучении курсу алгебры в школе и педвузе // Материалы Межд.научн.-практич. конф. «Толегеновские чтения - 2018» на тему «Цифровое образование - передовые знания и компетентность» в рамках духовного возраждения. - Аркалык, 2018. - С.55-60.