қазақша · русский · english
 
 
 

 

Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау

 

Білім алушыларды курстан курсқа, бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір оқу нысанынан екіншісіне, бір тіл бөлімінен екіншісіне, бір мамандықтан екіншісіне, ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы (грант) бойынша оқуға ауыстыру жүзеге асырылады. Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру Оқу процесінде босаған білім беру гранттарын беру арқылы жүзеге асырылады.


Білім беру қызметімен айналысуға лицензиядан және (немесе) лицензияға қосымшадан айырылған (қайтарып алынған) немесе ЖОО таратылған жағдайда, осы ЖОО-ның білім алушысы лицензиядан және (немесе) лицензияға қосымшадан айырылған (қайтарып алынған) күннен бастап және (немесе) жазғы және қысқы каникул кезеңінде ағымдағы семестр ішінде оқуын жалғастыру үшін басқа ЖОО-ларға ауыстырылады.


Білім алушылар, егер олар меңгерілетін бағдарламаның бірінші академиялық кезеңін Жеке оқу жоспарына сәйкес толық аяқтаған болса, оқудан шығарылғаннан кейін ауыстырылады немесе қайта қабылданады.


Бұл ретте білім алушы қайта қабылдау кезінде оқудан шығару мерзіміне қарамастан кез келген оқу нысанына, кез келген мамандыққа және кез келген ЖОО-ға ауыса немесе қайта қабылдана алады.


Оқу құнын төлемегені үшін оқудан шығарылған ақылы негізде білім алушы осы берешекті өтеген жағдайда оқудан шығарылған күннен бастап төрт апта ішінде қайта қабылданады.


Күндізгі оқу нысанында білім алушылардың ауысу және қайта қабылдау туралы өтініштерін университет ректоры жазғы және қысқы демалыс кезеңінде кезекті академиялық кезең басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде қарайды.


Қашықтықтан оқыту түрі бойынша білім алушылардың ауысу және қайта қабылдау туралы өтініштерін университет ректоры бір ай ішінде, бірақ кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей қарайды.


Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың алдыңғы академиялық кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық айқындалады. Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық транскриптте немесе білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтамада көрсетілген оқыған пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары мен академиялық сағаттардағы немесе кредиттердегі көлемі негізінде айқындалады. Оқыту нәтижелерін қайта есептеу үшін білім алушы ауысатын институттың ПОҚ қатарынан комиссия құрылады.


Білім алушыны ауыстыру кезінде университет дайындық бағытын, білім беру бағдарламасының бейінін, оқу жетістіктерін, сондай-ақ білім алушының академиялық адалдығын бұзу жағдайларын ескереді.


Пререквизиттерді игеру үшін білім алушы осы пәндерге жазылады, академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық түрлерін тапсырады, қорытынды бақылауға рұқсат алады.


Егер академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық кезеңнің оқу сабақтарының кестесіне енгізілмеген жағдайда, білім алушы оларға жазғы семестрге жазылады.


Жазғы семестрде жойылмаған жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылық одан әрі академиялық берешек ретінде ескеріледі.


Білім алушыны бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне ауыстыру тек ақылы негізде оқу үшін жүзеге асырылады.


Оқытудың алдыңғы деңгейлерінде және басқа да формальды білім беру ұйымдарында білім алушылардың қол жеткізген оқу нәтижелері мен алған оң бағалары академиялық кредиттерді қайта есептей отырып танылады.


Ауыстыру, қайта қабылдау кезінде білім алушының қол жеткізген оқу нәтижелері, оң бағалары академиялық кредиттерді бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына ауыстыру арқылы танылады.


Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оларды одан әрі оқыту курсы пререквизиттерді ескере отырып айқындалады.


Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде әскери қызмет өткеру үшін шақырылған білім алушылар оқу кезеңінде тиісті оқу курсына қайта қабылданады.


Оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу кезінде қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық назарға алынбайды.


Білім алушылардың ресми және бейресми білім беруде алған барлық академиялық кредиттері мен қол жеткізген оқу нәтижелері өмір бойы жинақталады.


Белгіленген ауысу балына қол жеткізген және келесі курсқа ауыстырылған білім беру гранты немесе мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі - мемлекеттік тапсырыс) бойынша білім алушы академиялық берешегі болса, білім беру грантын немесе мемлекеттік тапсырыс бойынша орнын сақтай отырып, оны ақылы негізде жояды.


Білім беру гранты бойынша білім алушының бір ЖОО-дан екіншісіне бір курсқа төмен ауысуы тек ақылы негізде жүзеге асырылады.


Білім беру гранты бойынша білім алатын Студент білім беру грантын сақтай отырып, өз қалауы бойынша басқа ЖОО-ға ауысады.


Абай атындағы ҚазҰПУ үшін бекітілген Білім беру гранты бойынша нысаналы орындарға, сондай-ақ бөлінген квота шегінде педагогикалық мамандықтарға түскен студенттер басқа ЖОО-ға тек ақылы негізде ауыса алады.


Студенттер мен магистранттарды басқа ЖОО-дан Ұлттық университет мәртебесі бар Абай атындағы ҚазҰПУ-ға ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге асырылады.


Бұл ретте студенттің үлгерімі өте жақсы және жақсы болуы, сондай-ақ Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификаты кемінде 60 балл және үлгерімнің орташа балы (GPA) Абай атындағы ҚазҰУ-ға белгіленген ауысу балынан төмен болмауы тиіс.


Студенттерді, магистранттарды, резидентура тыңдаушыларын және докторанттарды басқа жоғары оқу орындарынан Абай атындағы ҚазҰПУ-ға ауыстыру білім алушылардың білім беру гранты құнының айырмасы Қосымша төленген жағдайда жүзеге асырылады.


Білім алушыны шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары тобынан білім беру бағдарламаларының басқа топтарына ауыстыру "Білім туралы"Заңның 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес белгіленген шекті балдан төмен емес баллы бар ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты болған кезде жүзеге асырылады.


Білім алушыны шығармашылық мамандықтардан басқа мамандықтарға ауыстыру кейіннен кешенді тестілеуден сәтті өткен жағдайда жүзеге асырылады.


Білім алушыны шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде мынадай құжаттар ұсынылады:
1) меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе транскрипт);
2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы №8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларында (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5135 болып тіркелген);
3) шетелдік білім беру ұйымдарына түсу кезіндегі түсу сынақтарының нәтижелері;
4) ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі - ҰБТ) немесе кешенді тестілеу (бұдан әрі-КТ) сертификаты 60 балдан төмен емес баллмен. ҰБТ және КТ бойынша шекті балл алмаған немесе жинай алмаған адамдар ҰБТ және КТ өткізу қағидаларында көзделген мерзімде КТ тапсырады.

 

Білім алушыны басқа ЖОО-ға ауыстыру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
1) басқа ЖОО-ға ауысқысы келетін білім алушы университет ректорының атына еркін нысанда ауысу туралы өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша келісім алып, оны қызықтыратын ЖОО-ның басшысына жүгінеді;
2) университет ректоры жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұрау салуды және білім алушыны ауыстыру туралы бұйрықтың көшірмесін алғаннан кейін "(ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан шығарылды" деген мазмұндағы оқудан шығару туралы бұйрық шығарады және оқудан шығару туралы бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім алушының жеке ісін қабылдаушы ЖОО-ның мекенжайына жібереді.

 

ЖОО-да транскрипттің көшірмесі немесе сынақ кітапшасы, студенттік билет және жіберілетін құжаттардың тізімдемесі қалады.


Білім алушыны басқа ЖОО-дан ауыстыру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
1) басқа ЖОО-дан ауысқысы келетін білім алушы университет ректорының атына ауысу туралы еркін нысанда өтініш береді;
2) ЖОО басшысының атына ауысу туралы өтінішке ЖОО басшысы мен Офис - тіркеуші қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипттің, білім беру гранты иегерінің куәлігінің, өзі оқыған ЖОО басшысының атына өтініштің көшірмелері қоса беріледі (басшының қолымен және мөрімен);
3) институт директоры ұсынылған құжаттар негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің айырмашылығын анықтайды және меңгерілген пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген кредиттерді қайта есептейді және офис-тіркеушінің келісімі бойынша білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді;
4) институт директорының, офис-тіркеушінің, академиялық мәселелерге жетекшілік ететін бөлімше басшысының, оқу жұмысы жөніндегі проректордың бұрыштамаларына сәйкес ЖОО басшысы білім алушыны ауыстыру туралы бұйрық шығарады;
5) бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім алушы бұрын оқыған ЖОО-ға оның жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұрау салу жібереді. Сұрау салуға білім алушыны ауыстыру туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.

 

Білім алушылар қатарына қайта қабылдау тек ақылы негізде жүзеге асырылады. Қайта қабылдау рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
1) білім алушы университет ректорының атына қайта қабылдау туралы өтініш береді. Қалпына келтіру туралы өтінішке Анықтама (түпнұсқа) қоса беріледі);
2) институт директоры ұсынылған анықтама негізінде оқу жоспарлары пәндерінің айырмашылығын анықтайды және меңгерілген пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген кредиттерді қайта есептейді және Тіркеуші офисінің келісімі бойынша білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді;
3) оқу ісі жөніндегі проректордың, институт директорының, академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының,

 

Тіркеуші Кеңсесі Бастығының бұрыштамаларына сәйкес университет ректоры білім алушыны қайта қабылдау туралы бұйрық шығарады.


Ауыстыру және қайта қабылдау бойынша барлық өтініштер "Шапағат" студенттерге цифрлы қызмет көрсету орталығына беріледі.


Оқу кезеңінде алынған аурудың нәтижесінде осы білім беру бағдарламасында оқуға тыйым салу туралы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы бар білім беру гранты бойынша білім алушы бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне білім беру тапсырысы бойынша бар бос орынға ауыстырылады.


Білім алушыны курстан курсқа ауыстырудың міндетті шарты білім алушының Абай атындағы ҚазҰПУ Ғылыми кеңесінің хаттамалық шешімімен белгіленген ауысу балынан төмен емес үлгерімнің орташа балына (GPA) жетуі болып табылады.


Білім алушыларды курстан курсқа ауыстыру жазғы емтихан сессиясының (аралық аттестаттау) қорытындысы бойынша ректордың бұйрығымен жазғы семестрдің нәтижелері мен қол жеткізілген ауысу балын ескере отырып ресімделеді.


Қайта оқу курсына қалдырылған білім беру гранты бойынша білім алушы гранттан айырылады және одан әрі ақылы негізде білім алады.


Білім алушы қайта курсқа ауысу немесе қайта қабылдау кезінде ағымдағы оқу жылындағы оқу үшін кредиттік ақы төлеуді жүзеге асырады.


Қайта оқу курсына қалдырылған білім алушы өзінің академиялық қарызы болған пәндерді ғана оқуға құқылы, бұл жағдайда оқу ақысы тек осы пәндер бойынша төленеді.


Білім алушыны ақылы негізде ауыстыру кезінде оның және Абай атындағы ҚазҰПУ арасында шарт жасалады.


Білім алушыны ақылы негізде бір білім беру бағдарламасынан және оқу нысанынан университет ішінде екіншісіне ауыстыру ректордың бұйрығымен ресімделеді және Шартқа тиісті өзгерістер енгізумен сүйемелденеді.


Білім алушылар қатарына қайта қабылдау және оқу жоспарларындағы пәндердің айырмашылықтарын жою тек ақылы негізде жүзеге асырылады.


Егер білім алушы басқа білім беру ұйымына қайта қабылданса, Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры қабылдаушы Тараптың жазбаша сұрау салуы негізінде анықтаманың көшірмесін, оқу карточкасын, сынақ кітапшасын, студенттік билетті және жіберілетін құжаттардың тізімдемесін өзінде қалдырып, білім алушының жеке ісін жібереді.

 

Білім алушыларды университеттен шығару

 

Абай атындағы ҚазҰПУ білім алушысы университеттен шығарылуы мүмкін:
1) өз еркімен;
2) қайтыс болуына байланысты;
3) оқуын жалғастыру үшін басқа білім беру ұйымына ауысуына байланысты;
4) мемлекеттік қорытынды аттестаттауда қанағаттанарлықсыз баға алғаны үшін, сондай-ақ академиялық үлгермегені үшін;
5) Корпоративтік этика кодексін, Жарғыны және ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін (соның ішінде дәлелді себепсіз сабақты жүйелі түрде 40 сағаттан артық өткізгені үшін);
6) білім алушы бас бостандығынан айырылғанда немесе оқуын жалғастыру мүмкіндігін болдырмайтын өзге де жазаға кесілген сот үкімі заңды күшіне енген жағдайда;
7) білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін;
8) академиялық демалыстан шықпауына байланысты;
9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.

 

Сабақтан босатудың дәлелді себептері студенттік емхананың анықтамасымен (күндізгі бөлімде оқитындар үшін) расталған медициналық анықтамалар, сырқаттанғаннан кейін 3 күн ішінде ұсынылған еңбекке жарамсыздық парағы (сырттай оқу нысанында жұмыс істейтін студенттер үшін), шетелдік іссапарға шығу, университет әкімшілігінің келісімімен республикалық деңгейдегі спорттық және басқа да іс-шараларға қатысу, сондай-ақ форс-мажорлық жағдайлар болуы мүмкін.


Университеттен шығарылған білім алушылар, білім беру гранттарының иегерлері білім беру грантынан айырылады.


Белгіленген мерзімде (ағымдағы жылдың 10 қыркүйегіне дейін) ақылы білім беру қызметін көрсету шартын жасамаған білім алушылар академиялық Тәртіпті бұзғаны үшін оқудан шығарылады (оқу ақысын төлемейді).


Университеттен шығарылған білім алушыға транскрипт беріледі.

 

Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау туралы ережесі