қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Тулекова Мереке Кукеновна

Тулекова Мереке Кукеновна

Фамилия, имя, отчество

Тулекова Мереке Кокеновна

Дата рождения

27 мая 1955

Образование

1980 ж. Казахский педагогический институт имени Абая, преподаватель истории и обществоведения

Научная степень/звание

 1. Кандидат исторических наук (1993 г.);

 2. Доцент (1998 г.)

 3. Доктор исторических наук (2004, 26  февраль, протокол №2);

 4. Профессор(2008 г.). 27 июнь, протокол  № 6.

Должность и место работы по окончанию вуза

1974-1976 гг. Карагандинская обл. г.Каркаралинск РИВС;

1976-1980 гг. КазПИ имени Абая, исторический факультет;

1980-1981 гг. г.Алматы, Жетысуский район, ЦСК 6208-оператор;

1981-1993 гг. КазНПУ имени Абая: ст.лаборант кафедры история Казахстана и методики преподавания истории;

1993-1998 гг. к.и.н, ст.преп. кафедры истории СССР;

1998-2003 гг.-доцент кафедры Востоковедение;

 2003 г. д.и.н., 2008 г. Профессор кафедры Всемирной истории;

2009-2010 гг.  Зав.кафедры истории стран Азии и Африки;

2011-2016 гг. Профессор кафедры Всемирной истории;

с 2016- 2018 гг. Зав.кафедры Всемирной истории.

Научные интересы

История тюркских народов, демография, миграция, диаспора

Публикации:

Автор более 200 научных статей, 3 монографий, 7 учебных пособий, 2 патент, 20 типовые программы.

1.Тәуелсіз Қазақстандағы көші-қон үрдісі: нәтижесі мен

салдары. Монография. «Ұлағат баспасы», -Алматы, 2011.-208 бет. ;

2. Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы.  2 - том.

Абай ат. ҚазҰПУ. 2011.-264.

3. Көші -қоң процесі және Еуропадағы қазақ диаспорасы, 2011.

4. Д.А.Қонаев дәуіріндегі Қазақстанның этно -демографиялық дамуының ерекшеліктері, 2012 ж.

5. Тарихи демографияның методологиялық негізі мен зерттеу

тәсілдері. Хабаршы, 2012 ж.;

6. Түркі тілдес халықтар тарихының зерттелуі, 2013 ж.;

7. «Әлем тарихы» пәндері бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламалары. ҚазҰПУ, 2013.- 56 б.

8. Методические указания по прохож дению профессионал ьных практик. По специальности «5В050500», 2013 г.-11 п.л.

9.   Түркілер тарихы. оқу құралы. ҚазҰПУ, 2013ж.-160 бет.

10. Ежелгі дүние тарихы. Оқу құралы. Абай ат. ҚазҰПУ.- Алматы,  2013 ж.-210 б.

11.Түркі халықтарының тарихы типтік бағдарламасы.Алматы,2014ж.

12. 35 жыл ұстаздық ғұмырымда бір қолымда ожау, екінші қолымда қалам болды. Жастар үні. Танымдық журнал. № 5(84) мамыр 2015.

13. Ұстаздық ғұмыр туралы сұқпат. Болашақ жастар газеті. № 17(166) жұма, 15 мамыр 2015 жыл, 6-7 бб.

14. Асылбеков М.-А.Х. зерттеулеріндегі Отан тарихының өзекті мәселелері. 2014ж.

15. «Түбірі бір түркіміз». ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Алматы, 2015ж.

16.  «Отан тарихының  ХХІ ғасырдың басындағы дамуы: жетістіктері

 мен мәселелері». Алматы,  2015ж.изд. «Қаз,Ақпарат», 2015ж.-783.

17.  Түркі халықтарының рухани тірегі-дін. Қазіргі заман:пікірлер әлемі.Философия альманахы.№1(61),2015, 54б.

18. Қазақстандағы еңбек миграциясы және оның салдары. «Қазақ хандығы(ХУ-ХУІІІ ғғ.): ұлт тарихының маңызды кезеңі» .Алматы, 2015ж.

19. Білімнің қара шаңырағы - Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 29 мамырда 2015 ж.изд. «ҚазАқпарат»,2015ж.-783 б.

20. Түркі халықтары тарихының руникалық жазба ескерткіштері. -- Алматы,  Хабаршысы. 2016ж.

21. Мәңгілік ел идеясы-түркі халықтарының ортақ идеясы, 2016.

22. Тәуелсіздік жылдарындағы Еуропадағы қазақ диаспорасымен қарым-қатынас және оның тарихы, 2016ж.

23. Мәңгілік ел идеясы-түркі халықтарының ортақ идеясы. 2016 ж.

20. Елбасының Қазақстан халқына Жолдауларында жастарға сапалы бәсекеге қабылетті білім беру мен оқыту туралы идеялары, 2017 ж.

24. Рухани жаңғыру-түркі Әлемімен тұтастыққа бастар қадам, 2017ж

25. Everyday Life of Almaty Region and City Dweller᾽s in the 1920-1930s of the XX Century (State of Health Care). The Social Sciences 12(3):568-5/3.20177 ISSN: 1818-5800 ©Medwell Journals.2017.

26. «Халифа Алтай және Түркия мен Еуропа елдеріндегі қазақ диаспорасы» .-Алматы, 2017.

27. «Түркі халықтарының рухани құңдылықтарын жаңғырту-ұлттық бірегейлікті сақтаудың негізгі бағыты». 2018 жыл.

28. «Алаш қозғалысы және Х.Досмұхамедұлы».  2018 жыл.

Участие в научных проектах

1. Научный проект Прошлое и будущее зарубежной казахской диаспоры

2. Рукководитель научного проекта МОН РК мультимедийное учебное пособие по Всемирной истории 2009 г.;

3. Грант ректора КазНПУ им. Абая научный проект миграционные процессы Независимого Казахстана 2011 г.

4. «Интерактивная научная историческая карта «Народ Казахстана . В рамках аналитических и социологических исследований, выполняемых по государственному заданию (Договор №379 от 30 ноября 2017 года), МОН РК, Институт История и этнология АНРК, руководитель проекта.

 

Награды и премии

«Почетный работник Образования РК", нагрудный знак» № 00733. 23. VI. 2003 г.; «Лучший преподаватель высших учебных заведений,2006 г.» Обладатель гранта МОН РК «Лучщий преподаватель ВУЗ, 2006»;  Грант МОН РК (2007 г.); почетная Грамота министерства Образования и науки Республики Казахстан и 80-летию университета (2008); Грант Ректора (2011г.); Лучшие учителя нагрудный знак. КазНПУ им. Абая.09.10.2012 г.; Почетный работник МОН РК. 23.06.2003 г. «Почетный работник». КазНПУ им. Абая. 25.12.2013 г.; от Министерства образования и науки РК «За заслуги в Науке» - нагрудный знак, 2016 г.; от КазНПУ имени Абая «За Особые заслуги» - нагрудный знак, 2016г. Почетная Грамота университета(2017 г.), Благодарственные письма университета и института (2017 г.). 

Почетная грамота за вклад в развитие системы образования университета 2017 г.

С какого периода работаете на кафедре

2008 г.   Зав.кафедрой Всемирной истории  

2016г.   Зав.кафедрой Всемирной истории 

Общественная работа

2008/2009 гг. Зав.кафедрой Истории стран Азии и Африки;

2010-2011 Ученый секретар Диссертационного совета Д.14.15.09 при КазНПУ имени Абая.

2010-2011  ответственный секретарь журнала "Вестник";

2008-2015 гг.  эдвайзер по специальности 5В020300-История;

2008-2018 гг. член Ученого Совета института;

2014-2016 гг. член РУМС;

2014-2016 гг. Член эксперта ВОУД; член эксперта по гос. премий.

2015/2016 гг. Председатель методбюро института истории и права 2016/2017, 2017-2018 гг. Заведующий кафедры Всемирной истории

Контактные данные

8 70298 54; 87772570092; mereke_55@mail.ru← Вернуться назад