қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Букабаева Бакытгуль Ердесбаевна

Букабаева Бакытгуль Ердесбаевна

Фамилия, имя, отчество

Букабаева Бакытгуль Ердесбаевна

Год рождения

 7 января 1970

Образование

высшее

Ученая степень и звание

кандидат филологических наук

Место работы и должность по окончании вуза

КазНПУ имени Абая

и.о.  доцента

Научные интересы

 Теория языка, методика преподавания иностранных языков

Публикации

1.Учебная программа «Английский язык» 5-9 классы.            МОН РК, НАО имени Ы.Алтынсарина  - Астана 2010.(В соавторстве)

2.Учебная программа «Английский язык» 10-11 кл (общественно-гумманитарное направление) .            МОН РК, НАО имени Ы.Алтынсарина  - Астана 2010.  (В соавторстве)

3.Учебная программа «Английский язык» 10-11 кл (естественно-математическое направление) .            МОН РК, НАО имени Ы.Алтынсарина  - Астана 2010. (В соавторстве)

4.Образовательная программа по специальности            5В011900-иностранный язык:два иностранных языка,             КазНПУ имени АбаяАлматы 2012  (В соавторстве)

5.Образовательная программа по специальности            6М011900-иностранный язык:два иностранных языка, КазНПУ имени АбаяАлматы 2012  (В соавторстве)

6.Учебник Text Book  STAR  Мемлекеттік қызметшілерге арналған ағылшын тіліндегі деңгейлік оқулық. 1-деңгей. (учебник) Алматы «Жазушы» - 2013. -98 б. - С. 212-215.ISBN 978 -601-200-471-7 (В соавторстве)Т.Аяпова Б.БукабаеваЗ.Абильдаева Ж.Тутбаева

7.Teacher`s Book          STAR  Мемлекеттік қызметшілерге арналған ағылшын тіліндегі деңгейлік оқулық. Жұмыс дәптері. 1-деңгей. (учебник)    Алматы «Жазушы» - 2013. -  80 б. - С. 212-215.ISBN 978 -601-200-472-4      (В соавторстве)Т.Аяпова Б.БукабаеваЗ.Абильдаева Ж.Тутбаева

8.Student`s Book           STAR Мемлекеттік қызметшілерге арналған ағылшын тіліндегі деңгейлік оқулық. Мұғалім кітабы. 1-деңгей. (учебник) Алматы «Жазушы» - 2013. -98 б. - С. 212-215.ISBN 978 -601-200-471-(В соавторстве) Т.Аяпова Б.БукабаеваЗ.Абильдаева Ж.Тутбаева

Статьи в  зарубежных журналах

«Формирование и развитие лексического значения в онтогенезе речевой деятельности» Материалы VIII Международная научно-практическая конференция Европейская наука ХХІ века-2012. Volume 12. Филологическая  наука 07-15 май, 2012    

Импакт фактор        Multilingual personality in Multilingual Education        Oxford Journal of Scientific Research, 2015, No. 1 (9) (January-June).  Volume IV. «Oxford University Press», 2015. P.439-445. Databases Scopus. Импакт фактор- 3.826.  ISSN 0305-4882         Tangat T.Ayapova

Bakhitgul E.Bukabayeva

Статьи в  республиканских журналах

1.«Сөйлеу әрекеті онтогенезінде сөз мағынасының қалыптасуы »  Қ.А.Ясауи ХҚТУ Хабаршысы. - Түркістан, 2005. -№3 40-43 бб. 

2.«Сөйлеу әрекеті онтогенезінде сөз мағынасының қалыптасуының алғашқы кезеңі»Қ.А.Ясауи ХҚТУ Хабаршысы. - Түркістан, 2006. -№3 114-119 бб     

3.«Сөз мағынасын меңгерудегі белгілер».      Ақиқат. Алматы, 2006. №2, 48-51 бб.

4.«Сөйлеу әрекеті онтогенезінде лексикалық мағынаның шығып қалыптасуындағы тілдің негізгі қызметі және оның қалыптасу жүйелігіҰлт тағылымы/ Достояние нации Ғылыми педагогикалық басылым №1/2007  283-288 бб.     

5.«Сөйлеу әрекеті компоненттерінің алғашқы шығуы, қалыптасуы және олардың дамуындағы тілдік ортаның рөлі»      Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы. -№3. 41-50 бб. 

6.«Адам баласының алғашқы сөйлеу әрекетінің түп тамыры және қалыптасу ерекшеліктерінің зерттелуі »           Қазақстан мектебі. - Алматы, 2006. -№1, 61-65 бб.      

7.«Сөйлеу әрекеті онтогенезі »    Ақиқат. Алматы, 2008.№11,209-213 бб.   

8.«Сөйлеу әрекеті онтогенезінде ұлттық ерекшеліктің алғашқы көрінісі» Қ.А.Ясауи ХҚТУ Хабаршысы. - Түркістан, 2009. -№3 110-114 бб.

9.«Сөйлеу әрекеті онтогенезінде сөз мағынасының қалыптасуындағы ойлау үрдісі»    Қазақстан мектебі. - Алматы, 2010. -№7, 61-65 бб. 

10.Адам баласы сөйлеу әрекеті онтогенезінің ғылыми  теориялық негіздері Хабаршы /Вестник «Көптілді білім беру және шетел филологиясы» №1-2013 102-104 бб.

11.Көп тілді білім берудегі мәдениетаралық диалог - көп  тілді тұлға қалыптастыру факторы      Хабаршы Вестник «Көптілді білім беру және шетел филологиясы» №1-2013 102-104 бб.

12.Сөйлеу әрекеті онтогенезі: бала санасында сөз мағынасы қалыптасуы Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология». - 2014. -№3.- С. 80-84.  ISSN 2307-7891        

13.Тілдік орта сөйлеу әрекеті  компоненттерінің негізі         КазНПУ имени Абая Вестник серия «Педагогические науки»№2 (38), 2013

14.Сөйлеу әрекекті онтогенезіндегі тілдің негізгі қызметі және оның қалыптасу жүйесі   Хабаршы Вестник «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» №2-2013 72-75 бб.

Сборник трудов по итогом международных и республиканских научных конференций

1.«Сөйлеу әрекеті онтогенезінде лексикалық мағынаның қалыптасу барысындағы грамматикалық мағыналар».   М.М.Копыленконың 85 жылдығына  арналған «Тіл әлемі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Алматы,2005. 1- Том 384-388 бб.

2.«Сөйлеу әрекеті онтогенезінде лексикалық мағынаның қалыптасу барысындағы сөйлеудің дыбысталу жолы»     «Қазіргі таңдағы ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Шымкент, 2005. 4- Том. 40-44 бб.          

3.«Сөйлеу әрекеті компоненттерінің даму ерекшеліктері»          Ш. Уалихановтың туғанына 170 жыл толуына арналған «Шоқан Уалиханов - ағартушы, ғалым, зерттеуші» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Алматы, 2005, 163-167 бб. 

4.«Сөйлеу әрекеті онтогенезіндегі тіл мен ойлау ара қатысы» Халыкаралық ғылыми-    практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2011  9-10 желтоқсан, 98-102 бб.

5.«Көптілді білім беру көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі» Халыкаралық ғылыми- практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2014  11 сәуір31-34 бб.

6.«Көптілді маман - көпмәдениетті меңгерген тұлға ретінде» Материалы международной научно-практической конференции «Эффективные пути подготовки полилингвального специалиста в условиях мировой глобализации». - Туркестан, 2015.- С.65-70.         

Сборник трудовКруглый стол

1.Көптілді білім берудегі көптілді тұлға       Аспекты инновационного развития вышего оьразованияВыполнено в рамках внутривузовского гранта, выделенного ректором КазНПУ «Инновационные методы в подготовке будущих специалистов: тенденции и перспективы»КазНПУ имени Абая Институт филологии и полиязычного образованияКафедра русской филологии для иностранцевАлматы, 2013 стр. 27-30        

2.Сөйлеу әрекеті онтогенезі компоненттерін меңгеру принциптерінің көптілді тұлға қалыптастырудағы қолданысы     «Тілдердің көпмәдениетті кеңістікте дамуының заманауи үрдісі -әлемдік біртұтас білім беру қауымдастығына енудің жолы» атты  халықаралық дөңгелек үстел  5 мамыр, 2015 жыл

 

Вестник КазНПУ имени Абая

1.Сөйлеу әрекеті онтогенезінде лексикалық мағынаның қалыптасу барысындағы дыбыстық компоненттің дамуы«Полиязычное образование и иностранная филология» №4, 2016          

2.Сөйлеу әрекеті онтогенезінде лексикалық мағынаның қалыптасу барысындағы дыбыстық компоненттің даму жолдары           Хабаршы ҚазҰПУ«Педагогика ғылымдары» сериясы №1 (53) 2017           

3.Алғашқы лексикалық мағынаның қалыптасуына әсер ететін факторлар және оның  қалыптасуындағы ұлттық ерекшеліктердің  алғашқы көрінісі   Вестник КазНПУ имени Абая «Полиязычное образование и иностранная филология» №4, 2017           

4.«Көптілді білім беру жағдайында CLILді еңгізудің өзектілігі»      Вестник КазНПУ имени Абая. Сер.Педагогические науки. - 2018.-№3(59). - С.98-106. (В соавторстве)

5.«Анализ типов интеракций в CLIL классе»              Вестник КазНПУ имени Абая. Сер.Педагогические науки. - 2018.-№3(59). - С.130-138      (В соавторстве)

6.«Педагог маманында шетел тілі мәдениетін қалыптастыру» Вестник КазНПУ имени Абая. Сер.Полиязычное образование и иностранная филология. - 2018.-№1(21). - С.82-86 (В соавторстве)

PORTFOLIO

Professional development of Kazakhstani teachers at foreign universities

United Kingdom         Learning and teaching in Higher Education        Сборник презентационных материалов ФАО «НЦПК «Өрлеу» РИПКСО РК

УДК 37.0 ББК 74.00 ISBN 978-601-275-353-0РИПКСО,2015           

Материалы международного научного симозиума      

Сөйлеу әрекеті онтогенезі компоненттерін меңгеру принциптерінің көптілді тұлға қалыптастырудағы қолданысы            «Третья модернизация Казахстана: Женщина.Общество. Образование и  Наука» 21-22 апреля, 2017   

С какого времени работаете на кафедре

2011 года

Общественная работа

Образовательные программы 5В011900 - иностранный язык: два иностранных языка,6М011900 - иностранный язык: два иностранных языка

Контакты

87017314209← Вернуться назад