қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Айдарбаева Докторхан Кайсарбекқызы

Айдарбаева Докторхан Кайсарбекқызы

Фамилиясы, аты, әкесінің аты

Айдарбаева Докторхан Кайсарбекқызы

Туған жылы

6 қараша 1955 жыл

Білімі

1972-1977 - Абай атындағы КазПИ-дің  жаратылыстану - география факультетін бітірген, квалификациясы география және биология  пәнінің мұғалімі.

Ғылыми дәрежесі, атағы

1. 2010 - Биология ғылымдарының докторы, мамандығы 03.00.05 -  ботаника, (16 маусым 2011 ж. № 4 хаттама);

2. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің қауымдастырылған профессоры (16 қараша 2013 ж. № 4 хаттама);

3. 2014 - МОО МАДЮТК корреспондент- мүшесі, Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы (7 сәуір 2014 ж. № 22 хаттама);

4. 2016 - А.А. Остапца-Свешников атындағы Халықаралық өлкетану және туризм жастар академиясы РФ. Мәскеу қаласы (  29 ақпан 2016 ж. № 13 хаттама).

Жұмыс орны, мамандығы

1977 - 1979 - Рославль  орта мектебі, география және биология мұғалімі, тәрбие жөнінде директордың орынбасары.

1979 - 2011 -Қаз ССР-нің ҒА Ботаника институты (қазіргі ҚР Б және ҒМ ЕМК «Ботаника және фитоинтродукция институты» КН МОН РК), осы жерде ғылымның барлық өрлеу деңгейлерінен өтті: лаборанттан бастап лаборатория меңгерушісіне дейін.

2006 - 2011 -ҚР БҒМ «Ботаника және фитоинтродукция институты» өсімдік қорлары  лабораториясының меңгерушісі.

11. 11. 2011 - қазіргі уақытқа дейін «ботаника және жалпы биология» кафедрасының Жаратылыстану және география институтының қауымдастырылған профессоры

Ғылыми бағдары, қызығушылығы

 Ресурсовед, геоботаника, этноботаника. Қазақстан флорасының пайдалы өсімдіктерінің (дәрілік, тағамдық, эфирмайлы, алкалоидты т.б.) қазіргі жағдайын  және қорларын анықтау, баға беру.

Ғылыми еңбектері

1. Introduction to Biology: Textbook. Approved by the Ministry of Education and Science, Republican scientific and practical center "Textbook". Association of higher educational institutions of Kazakhstan.- Almaty: 2016.316 р.

2. Genetics: Textbook. Approved by the Ministry of Education and Science, Republican scientific and practical center "Textbook". - Almaty: 2016. - 244 р.

3. Растительные ресурсы Казахстана. Учебное пособие. Алматы, из-во КазНПУ «Ұлағат». - Алматы, 2013. - 144 с.

4. Қазақстанның пайдалы өсімдіктері. Монография. Карағанды: ИП«Ақнұр» баспасы, 2014. -  298 б.

5. Растительные ресурсы Казахстана и их рациональное использование. Ученое пособие. Караганда: ИП «Ақнұр», 2014. - 194 с.

6. Растительные ресурсы Казахстана и их освоение. Ученое пособие. Алматы, из-во КазНПУ «Ұлағат». УМО РУМС МОН РК КазНПУ. - Алматы, 2016. - 216 с.

7.Генетика және селекция негіздері. Ученое пособие. Алматы, из-во КазНПУ «Ұлағат». УМО РУМС МОН РК КазНПУ. - Алматы, 2017. - 172 с.

8. Қазақстанның халық медицинасында пайдалынатын дәрілік өсімдіктері// Іле педагогикалық университетінің ғылыми журналы, № 6, Құлжа қ. (ҚХР), 2013 (қытай тілінде). 93-98 б.

9. Запасы сырья некоторых дубильных растений на хребтах Южного Алтая// Azerbaijan National Academy of sciences institute of Botany Transactions of international conference Dedicated to «Actual problems of the use of useful plants». - Baku, 2012. - P.128-131

10. Жетісу Алатауының дәрілік өсімдіктерінің қорлары // КазҰУ Хабаршысы. Экология сериясы, № 1(37), 2013. - 16-22 б.

11. Ресурсный потенциал Нарымского хребта //Биоразнообразие, сохранение и рациональное использование генофонда растений и животных. -  Ташкент, 2014.  - С. 172-174.

12.Аналитическая оценка полезных растений Южного Алтая// Фундаментальные исследования.  № 11. - Москва, 2013.  

13. Жетісу Алатауының пайдалы өсімдіктер қорларының қазіргі жағдайы // Региональный Вестник Востока. №2(54). 2012. С.12-21.

14. Анализ ресурсной характеристики некоторых лекарственных растений сем. Asteraceae Dumort// «Cutting-edge science», - April 30 - May 7, 2015. Volume 24. Biological sciences. Chemistry and chemical technology. Sheffield. Yorkshire, England. PP.21-15.

15. Ethnobotanical study of wild plants. Globus, ISSN: 2218-2268. Sankt-Peterburg, 2015.6-9 р.

16.Лекарственные растения народной медицины// Биологические и экологическое образование в школе и вузе: теория, методика, практика РГПУ им. Герцена. Санкт-Петербург, 2017.  С. 39-43.

17. Региональные особенности распространенности дефицита йода. "The Eighth International Conference on Eurasian scientific development". Proceedings of the Conference (March 03, 2016). "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. 272 P.

18. Ресурсы пищевых и лекарственых растений хребта Алтайский Тарбагатай// Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(47), 2016. С.64-68.

19. Оқушылардың «Useful plants» үйірмесінің бағдарламасы. - Алматы: «LEM» баспасы, 2018. - 16 б.

20. Resources of food and medicinal plants ridge Altai Tarbogatai//Ecological education and ecological culture of the population: materials of the VI international scientific conference on February 25-26, 2018 - Prague, 2018. - Р.  34-39.  ISBN 978-80-7526-275-2

Жалпы 150 - ден астам ғылыми еңбек басылымнан шыққан (оқулықтар, монография, оқу құралдары т.б.).

Ғылыми жобаларға қартысу

Мемлекеттік бағдарлама аясында іргелі ғылыми жобалар:«Жоңғар Алатауы мен Алакөл қазан шұңқырының өсімдік қорларының қазіргі жағдайы және оларды тиімді пайдалану, қорғау» (2000-2002 ж.); «Батыс Тарбағатай, Сауыр және Манрақ  тауларының өсімдік қорларының қазіргі жағдайы, оларды тиімді пайдалану» (2003-2005 ж.); «Оңтүстік Алтайдың өсімдік қорлары және өсімдік жамылғысын тепе-теңдікте пайдаланудың ғылыми негізі» (2006-2008 ж.); «Оңтүстік Алтай (Алтай Тарбағатайы, Сарымсақты, Нарын таулары) шикізатты өсімдіктерінің қорларының потенциалын анықтаужәне оларды тепе-теңдікте пайдалануының ғылыми негізін анықтау» (2009-2011 ж.), бюджеттен тыс тапсырыс бойынша орындалған жобалар: «Қазақстан Республикасыныңхалқы мен медициналық өндірісін отандық фитопрепараттармен қамтамасыз ету және өдіріске ендіру» т.б. (1997-2010 ж.), «Оңтүстік - Шығыс Қазақстанның дәрілік өсімдіктерін зерттеу» (2015-2018 ж.).

Кафедрада кай кезден бастап жұмыс істейді

11 қараша 2011 жылдан  бастап  қазіргі уақытқа дейін «ботаника және жалпы биология» кафедрасының Жаратылыстану және география институтының қауымдастырылған профессоры қызметінде.

Қоғамдық жұмыс

 2004-2007 жылдар аралығында  ҚР БҒМ ҒК «Ботаника және фитоинтродукция институты» жанындағы докторлық және кандидаттық дәреже беретін, «03.00.05 - ботаника» мамандығы бойынша, Д 53.22.01 диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы.

2014 - Абай атындағы ҚазҰПУ- нің Жаратылыстану және география институтының ғылыми кеңесінің мүшесі.

 2014 - Абай атындағы ҚазҰПУ- нің корупцияға қарсы күрес  комиссиясының мүшесі.

2014 - РФ А.А. Остапца-Свешников атындағы Халықаралық өлкетану және туризм жастар академиясының мүшесі. Мәскеу қаласы.

2015 - аль-Фараби атындағы ҚҰУ-дың «6D070100 - Биотехнология», «6D060700 - Биология», «6D061300 - Геоботаника» PhD(философия) докторы атағын беретін диссертациялық кеңестің мүшесі.

2018  - аль-Фараби атындағы ҚҰУ-дың ОӘК бірлестігінің «5М060700 - Биология», «6D060700-Биология», «6D061300- Геоботаника» мамандықтары бойынша кеңесінің мүшесі.

Контактілері

8 707 184 41 12, D.Kaisar@mail.ru← Кері оралу