қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Минаева Назгуль Минаевна

Минаева Назгуль Минаевна

 

Минаева Н. Шетел азаматтарына арналған филологиялық мамандықтар кафедрасының доценті болып жұмыс істейді. Ғылыми-әдістемелік семинарға жауапты бола отырып, кафедра белсенді түрде қатысады: әріптестерімен бірге заманауи білім беру технологияларын меңгерген сертификатпен расталған; оқу пәндеріне оқу-әдістемелік қолдау көрсетуде (оқу материалдарын, оқу жоспарларын, тесттер және т.б. әзірлеу).
Минаева Н. магистрлік жұмысты басқарады. Халықаралық ғылыми конференцияларға, интернет-вебинарларға қатысады. Студенттердің оқу практикасының жетекшісі және эдвайзер.
Минаева Н. «8D017 - орыс тілі шет тілі ретінде» білім беру бағдарламасын жасаушылардың бірі және «6В01704- Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау (Қазақ тілі шет тілі ретінде)» білім беру бағдарламасы

 

БІЛІМІ

Оқу мекемесі

Біліктілік

мерзімнің өту күні

КазГосЖенПИ   - үздік диплом

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі

03.07.1974 ж.

КазПИ им.Абая

аспирантура

01.12.1984 ж.

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Ғылыми дәрежесі

Ғылым саласы

Диплом берілген күні

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Жалпы педагогика

22.06. 1988 ж.

 

ҒЫЛЫМИ ТАҚЫРЫП

Ғылыми атағы

Тапсыру күні

доцент

23.07.1992 г.

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Бакалавриат

1. Орыс тілінің лингвомәдени аспектілері;

2. Стилистика;

3. Мәдениетаралық байланыс теориясының негіздері;

4. Орыс тілін оқыту әдістемесі;

5. Орыс тілін оқытудың педагогикалық технологиялары;

6. Әдебиетті оқыту әдістемесі;

7. Орыс тілін оқытудың инновациялық әдістері

Магистратура:

1. Орыс тілінің лингвомәдени аспектілері

2. Орыс менталитеті және оның орыс әдебиетіндегі көрінісі

3. Орыс тілін оқытудың заманауи технологиялары

ДОТ:

1. Орыс тілінің лингвомәдени аспектілері

2. Орыс менталитеті және оның орыс әдебиетіндегі көрінісі

3. Орыс тілін оқытудың заманауи технологиялары

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ

1. Способы лексической репрезентации концепта «толерантность» в английской и казахской культуре.// ұжымдық монография: «Қазіргі аударма контекстіндегі мәдениетаралық коммуникация» т.УП, г.Ольштен, Польша,2017г., 50-63;

2.CONCEPTS OF "FAITH" AND "KNOWLEDGE" IN THE RELIGIOUS PARADIGM. Словения Республикасының халықаралық журналы «Znanstvenamisel» № 27 2019 ж, 48-52.;

3. Лингвофилософские концепции языка как мировоззренческой модели. Ресей Федерациясының халықаралық ғылыми журналы «Путь науки» ; № 2 (60) 2019 г. С. 42-49. Импакт-фактор журнала «Путь науки» - 0.543 (Global Impact Factor, Австралия);

4. Толерантность с точки зрения Мавлана «Тәжік ұлттық университетінің жаршысы». - 2019. - № 1. С.208-216. Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТІ

1.Методическая модель формирования умений устной речи будущих специалистов в условиях полиязычия// ККСОН МОН РК Халықаралық ғылыми журнал «Наука и жизнь», №4 (39),2016ж, .218-221..

2.Развитие речевой деятельности иностранных студентов в учебном процессе.// Республиканский журнал «Мектеп мерейі - гордость школы» № 1(38) 2018ж, 7- 9.

3.Использование мультипликационных фильмов в практике обучения РКИ // Научно-педагогический журнал рекомендованный ККСОН МОН РК жур. ҚазҰПУ хабаршысы. Абай «Вестник КазНПУ им. Абая», серия «Педагогика и психология». ISSN 2077-6861. №1(38), 2019. 155-163.

4.Квантовые учебные тесты с заданием в тестовой форме: Легенда об Эзопе. Притча о колодце // в сб. Новые образовательные и аттестационные технологии в педагогическом вузе. Выпуск первый Педагогикалық университеттегі жаңа білім беру және сертификаттау технологиялары. Бірінші шығарылым Пособие для профессорско-преподавательского состава - разработчиков новых форм и методов учебной деятельности студентов педагогического вуза / Под редакцией профессора, д.п.н. Балыкбаева Т.О. - Алматы: КазНПУ им. Абая, Издательство «Ұлғат», 2020 - 222-228.


← Кері оралу