қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Чинибаева Нуржан Сарсенбаевна

Чинибаева Нуржан Сарсенбаевна

 

Білім деңгейі           

           

 

1994 г. Абая атындағы Алматы МемлекеттікУниверситеті

мамандық: Химик-биолог

2008 г. Химия ғылымдарының кандидаты

келесімамандықтарбойынша:  02.00.06 - жоғарымолелкулалықосылыстар

02.00.10 - биоорганикалық химия

Жұмыс тәжірибесі           

 

 

1997-2003 жж. №51 орта мектепте химия мұғалімі

2003-2006 жж. А.Б. Бектуроватындағы ХҒИ, аспирант

2006-2008 жж. А.Б. Бектуроватындағы ХҒИ, инженер

2008-2009 жж. ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс", химик

2009-2010 жж.мектеп оқушыларының сарайында қосымша оқыту педагогы

2009 ж. бастап Абай атындағыҚазҰПУ, химия кафедрасыныңағаоқытушысы

Ғылыми жобалар

 

2003-2005 жж.Жаңа полифункционалды материалдар жасау мақсатымен синтетикалық және табиғи полимерге негізделген төмен және жоғары молекулалы қосылыстарды иммобилизациялау (БҒМ)

2006-2008 жж. Белгілі бір қасиеттері бар нано композиттерді алу үшін табиғи және синтетикалық қосылыстарға негізделген полифункционалды полимерлік кешенде (БҒМ)

2003-2005 жж.Өндіріске көп мақсатты полифункционалды композитті материалдарды алу технологиясын енгізу (БҒМ)

2006 ж.Көп мақсатты басқарылмалы физико химиялық қаситтері бар жаңа композитті материалдарды жасау (БҒМ)

2006-2008 жж. Заманға сай биосенсорлық құрылғыларды жасау үшін иммоболизденген ферменттері бар, нано өлшемді жартылай өткізгіштер және электрөткізгіштер сыртқы құрылымдарды құрастыруды жобалау (БҒМ)

2007 ж.Каталаза ферментін модельдейтін  полимерлі катализаторларды жасау және зерттеу мақсатымен полимер металдық  кешендер негізінде биомиметикалық жүйелерді алу (БҒМ)

2009 ж. Медициналық және аналитикалық, биотехнологиялық мақсаттар үшін полимерлігидрогельді биокатализаторлар негізінде жаңа иммобилизациялауды жобалау

2011 ж. Модельді био катализаторлар (Абай атындағы ҚазҰПУ)

Патенттер           

 

Патент № 53434  02.06.2006ж.            Бектенова Г.А., Чинибаева Н.С., Бектуров Е.А. «Модельный биокатализатор на основе комплекса гидрогеля полиэтиленимина - Fe+3 - додецилбензилсульфата натрия»

Патент № 58007  12.06.2007ж.            Бектенова Г.А., Халилова С.Ф., Камирдинова Г.И., Чинибаева Н.С. 3- N -(4- аминофенил)карбамоил - 5- нитрофенилбороновая кислота

Патент № 58053 21.08.2007ж.             Бектенова Г.А., Быкова Л.Н., Чинибаева Н.С. Способ иммобилизации ацетилхолинэстеразы

Патент № 76110 24.01.2012ж.             Бектенова Г. А., Чинибаева Н.С. «Модельный биокатализатор»

Мақалалар           

 

1.Bektenova G.A., Chinibayeva N.S. Creation of  Immobilized on Polymer      Carriers Metal-Containing Systems as a Models of Enzyme Catalase //  Polymerfest 2009 Proceedings. Palermo, Italy. - 2009. - P.194-195.

2.Бектенова Г.А., Чинибаева Н.С. Модельные биокатализаторы на основе    тройных полимер-металлических комплексов // В сб. «Аманжоловские чтения - 2009». - С.144-148.

3.Жаныбеков Х.Н., Мукатаева Ж.С., Чинибаева Н.С., Жаксыбаева Ж.М., Оразбаева М.А. Минерализация воды реки Сырдарьи в многолетнем цикле // 1-ая межд. Телеконференция «Фундаментальные медико-биологические науки и практическое здравохранение», Томск, Россия. - 2010. - С.32-34.

4.Bektenova G.A., Chinibayeva N.S. Modification of  hydrogel of polyfcrylic acid with Fe3+ salts and ethylenediamine and biocatalyticаctivity of the complex obtained //  6th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers - Athens (Greece), 5-9 Sept 2010, № PIV.2

5.         Бектенова Г.А., Чинибаева Н.С., Есжанова П.Р., Аскарова Ш.А. Биокаталитикалықбелсенді металл иондарыменқаныққанполимерлігидрогельдеркомплексі. - Вестник КазНПУим.Абая, сер. «Естественно-географические науки» №4 (26), 2010.- С.124-128.

6.Жанбеков Х.Н., Мукатаева Ж.С., Чинибаева Н. С., Жаксыбаева Ж.М., Оразбаева М.А. Радиохимический состав воды Сырдаринского бассейна // Современные проблемы биологии, химии и методики  преподавания естественно-научных дисциплин, Материалы Всероссийской  научно-практической конференции (2-3 апреля 2010 года), Комсомольск-на-Амуре, Россия. -С. 37-41.

7.Бектенова Г.А., Чинибаева Н. С. Полимерные биокатализаторы на основе комплексов синтетических и природных полимеров с ионами переходных металлов // Пятая Всероссийская Каргинская Конференция «Полимеры - 2010» (21-25 июня 2010 г.), Москва, Россия.

8.Чинибаева Н.С., Жанбеков Х.Н., Оразбаева М.А., Артыкова Ф.Б.  Полимерные комплексы на основе гидрогелей полиакриловой кислоты и полиэтиленимина с ионами меди (II) и их биокаталитическая активность. - Вестник КазНПУим.Абая, сер. «Естественно-географические науки» №4 (30), 2011.- С.24-27.

9.Бектенова Г.А., Чинибаева Н.С., Толембетова И.Ж. Темір (III) ионы мен өзараенетин полимер торларкомплексініңбиокаталитикалықбелсенділігі. - Вестник КазНПУим.Абая, сер. «Естественно-географические науки» №4 (30), 2011.- С.27-29.

10.Чинибаева Н.С., Жаксыбаева Ж.М. Комплексы ВПС гумата натрия и акриламида с ионами переходных металлов Вестник КазНПУим.Абая, сер. «Естественно-географические науки» №4 (30), 2017.- С.27-29.

11.Baidullina Zn., Baigazieva A., Myrzageldi A., Zhunusbekoba N., Ismailova A., Chinubayeva N. Synthesis and characterization of cross-linked synthesis and biopolymers for immobilization technology // Satpaevs readings «Scientific Heritage of ShahmardanYessenov», 12.04.2017. 1153 - 1156 p.

12.journal of University of Chemical Technology and Metallurgy: "Biocatalytic activity of various biopolymeric complexes with transient metal ions", 2017

Тілдері           

Қазақша - туған

Орысша - еркін

Ағылшынша - Pre-Intermediate A2 (Certificate from Al-Farabi Kazakh National University 360 hours courses)

 

 


← Кері оралу