қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Ержанова Феруза Мерибекқызы

Ержанова Феруза Мерибекқызы

 

КЫСҚА АВТОБИОГРАФИЯ

Ержанова Феруза Мерибекқызы, 1973 жылы туған, қазақ, 1996 ж.әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін «Ұлттық мектепте орыстілі мен әдебиет» мамандығы бойынша бітіргенмін.

Университетті бітіргеннен С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің тіл дайындық кафедрасында орыс тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқардым.

2014 ж. Қырғыз Республикасы Ұлттық ғылым академиясының гуманитарлық-экономикалық ғылымдар кафедрасының аспирантурасына түсіп, «Ежелгі түркі тіліндегі суретт е«сенім» және «білім» түсініктері» (Түркі ренессанс дәуірінің жазбаша ескерткіштері негізі) атты диссертация тақырыбын корғап философия ғылымдарының кандидаты дәрежесіне жеттім. Аспирантура кезінде 20-дан астам ғылыми мақалалар жарияланды.

2018ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде нострификацияда нөтіп, философия ғылымдарының докторы дәрежесі налдым.

2017 жылдың 27 тамызынан бастап Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің шетел азаматтары үшін филология пәндері кафедрасында орыс тілінің аға оқытушысы болып жұмыс жасаймын. Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстарының үйлестірушісімін. Докторанттардың ғылыми жұмыстарына жетекшілік жасаймін.

 

БІЛІМ: 

Оқу мекемесі

Біліктілік

Аяқталуы күні

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

«Филолог». «Ұлттық мектептің орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі»

12.07.1996ж.

 


ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕ

Ғылыми дәрежесінің атауы

Ғылыми облысы

Диплом берілген күні

 

Философия докторы (PhD)

Тілфилософиясы, мәдени лингвистика, когнитивтік лингвистика.

11.01.2018ж.

 

ОҚУ ПӘНДЕРІ: 

1. Орыс тілі (бастауыш деңгей, негізгі деңгей, В1);

2. Педагогикалық риторика;

3. Аудиовизуалды орыс тілі курсы;

4. Әлеуметтік-мәдени қарым-қатынас саласындағы орыс тіліндегі сөйлеу практикасы;

5. Мәтінді лингвистикалық талдау;

6. Жазбаша сөйлеу шеберханасы.

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТ - зерттеутақырыптары, жарияланымдар саны 

1. Түркі ренессансындағы ортағасырлық ақындар мен ойшылдардың тіл философиясы;

2. Әлемнің түркі тіліндегі суретіндегі «сенім» және «білім» түсініктері;

3. Еуразия халықтарының эпикалық мұрасы;

4. Көне түркі эпостарындағы тұрақтылықтар мен ұғымдар.

           

1

Formation of the intercultural competence of polylingual specialists in the process of studying of integrative disciplines.

рукопись

Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 7. No. 4. November, 2016 | 202.

4,5 п. л.

2

The concepts of faith and knowledge in the spiritual, ethical and religious paradigm of ancient turkic culture.

рукопись

European Journal of Science and Theology (ISSN18410464-Romania-Scopus); June, 2017.

3,5п. л.

3

Сoncepts of faith and knowledge in the religious paradigm.

рукопись

Международный журнал Республики Словения «Znanstvenamisel» № 27, 2019 г.  C.48-52.

0,5 п.л.

4

Лингвофилософские концепции языка как мировоззренческой модели

рукопись

Международный научный журнал Российской Федерации «Путь науки»; № 2 (60) 2019 г. С. 42-49. Импакт-фактор журнала «Путь науки» - 0.543 (GlobalImpactFactor, Австралия).

0,7 п. л.

5

The concept of time in the ancient Turkic language picture of the world.

рукопись

Известия национальной академии наук Республики Казахстан серия общественных и гуманитарных наук 3 (307) мамыр - маусым 2017. С.67-70.

0,3 п. л.

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ - зерттеу тақырыптары, жарияланымдар саны 

1. Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту әдістері: әдістері, әдістері технологиялары, стилі, ерекшеліктері;

2. Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту практикасында инновациялық технологияларды қолдану;

3. Оқу процесінде көркем фильмдер мен мультфильмдерді пайдалану;

4. Шетелдік студенттердің коммуникативтік саласында Quest және TRIZ элементтерін қолдану.

 

1

Методика обучения практическому курсу русского языка, направленная на формирование навыков публицистического стиля.

рукопись

Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. №3 (161). 2016.С. 132-136.

0,5 п. л.

2

Деловая игра в учебном процессе

рукопись

Вестник ПГУ, серия «Педагогическая», № 4, 2018. С.92-94.

0,5 п.л.

3

Использование мультипликационных фильмов в практике обучения РКИ

рукопись

Научно-педагогический журнал Педагогика и психология.  ISSN 2077-6861. №1(38), 2019. С. 155-163.

0,5 п.л.

4

Художественные тексты в контексте коммуникативного метода обучения РКИ

рукопись

Научно-педагогический журнал Педагогика и психология.  ISSN 2077-6861. №2(39), 2019. С.163-171.

0,5 п.л.

5

Видеокурсы как один из методов повышения эффективности обучения русскому языку как иностранному

рукопись

Хабаршы (Филология сериясы) КазНПУ имени Абая. №1 (71) С. 650-654.

0,5 п.л.

 

МАРАПАТТАР

Алғыс: Абай атындағы ҚазҰПУ әкімшілігі, Алматыдағы Ресей Федерациясының Бас консулдығы.

 


← Кері оралу