қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Құлбек Марат Құлбекұлы

Құлбек Марат Құлбекұлы

 

Аты- жөні

Құлбек Марат Құлбекұлы

Туған жылы мен күні

28 мамыр, 1949 жыл

Білімі

1971ж . С. М. Киров атындағы КазМУ -ді  «Физика. Молекулалық физика» мамандығы бойынша бітірген. Физика пәнінің оқытушысы.

Ғылыми дәрежесі мен атағы

Техника ғылымдарының докторы, профессор, академик (Ресей жаратылыстану Акедемиясы),Қазақстан Республикасының ғылым, техника және білім беру саласындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты.

ЖОО бітіргеннен кейінгі  атқарған қызметі мен жұмы сорны

1973-1985 жж. «НИИ стромпроект»  МНС,СНС.

1985 жылдан бастап қазіргі кунге дейін Абай атындағы ҚазҰПУ-де доцент, профессор, кафедра меңгеушісі.

Ғылыми қызығушылығы

Жылу физикасы; Қайтымсыз үдерістертер модинамикасы; Жаңа материалдар физикасы мен технологиясы.

Негізгі жарияланымдар

Сайбулатов С.Ж., Сулейменов С.Т., Кулбеков М.К. Золы ТЭС в производстве строительной керамики.-Алма-Ата: Казахстан, 1986.-144 с., ил.

Кулбеков М.К. Изучение кинетики некоторых физико-химических процессов при обжиге топливосодержащих керамических материалов. -ЖПХ.-1990.-Т.63.-№6.-с.1355-1360.

Кулбеков М.К. К теории диффузионной кинетики паралельных твердофазных процессов при обжиге топливосодержащей керамики. -ЖПХ.-1992.-Т.65.-№12.-с.2689-2694.

Кулбеков М.К. Тепломассообменные процессы в технологии керамических материалов.- В кн.: Строительные материалы XXI века.  Технология и свойства. Импортозамещение., Алматы, 2001, с.53-58.

Құлбекұлы М. Молекулалық физика және термодинамика. - Алматы: Қарасай, 2006. - 248 б., ил.

Кулбеков М.К. К термодинамической теории теплопереноса, осложненного физико-химическими превращениями в полифазных капиллярнопористых материалах. - Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Физико-математическиенауки», №1 (25), 2009.-с.104-108.

Құлбек М.Қ. Инновационный патент на изобретение №24252. Название: «Способ изготовления керамических отделочно-декоративных плиток». -Бюл. №7. от 15.07.2011.

Құлбек М.Қ. Инновационный патент на изобретение №25555. «Способ изготовления керамических отделочно-декоративных плиток». -Бюл. №3. от 15.03.2012.

M.K. Kulbekov, B. Yerzhenbek, G.A. Spanova To the thermodynamic theory of complex heattransfer processes in the polyphase systems. // ВестникКазНПУим. Абая. Серия «Физико- математическиенауки»-№4(40),2012. с.101-106.

Kulbekov M.K., Kystaubayev T. Z. KhamrayevSh.I., Kulbekov D.M. About some thermodynamic effect in the diffusion solid-phase processes. //ВестникКазНПУим. Абая. Серия «Физико- математическиенауки»-№4(44), 2013. с.103-108.

М.Құлбекұлы Екінші текті фазалық түрленулер теориясының өзекті мәселелері. - Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Физико-математическиенауки», №4 (56), 2016.-с.160-164.

М.Құлбекұлы Жалпы физика. Оқу құралы.-Алматы: Қарасай, 2017.-448б.,ил.

Ғылыми жобаға қатысуы

2008 -2017жж ішкі және мемлекеттік бюжет бойынша ғылыми жобалардың жетекшісі.

Аталған кафедрада қай уақыттан жұмыс істейсіз?

2016  жылдан  «Физика» кафедрасында профессор.

Қоғамдық жұмыс

Институт, университеттің ғылыми кеңестерінің мүшесі. Хабаршы журналының редколлегия мүшесі, әр жылдары ҚР ЖАК (БАК) эксперттік кеңесінің мүшесі қызметтерін аткарды.

Байланыс мәліметтері

8701 591 92 05.

 


← Кері оралу