қазақша · русский · english
 
 
 
 Berdyshev Abdumaulen Suleimenovich
Head of the Chair
Doctor of physical and mathematical sciences, professor
+7 (727) 272-15-13
 Tole bi str, 86
berdyshev@mail.ru

 Aldashev Serik Aimurzaevich
Professor
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Tole bi str, 86
аldash51@mail.ru

 Koshanov Bakytbek Danebekuly
Professor
Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Tole bi str, 86
 +7(727)261-65-98

 Papishev Alpis Abdeshovich
Associate Professor
Doctor of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 +7(727) 261-15-76
darap57@mail.ru

 Birgebayev Akhtai
Associate Professor, University Professor
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Tole bi str., 86
 +7(727)261-65-98
ahtai@mail.ru

 Baishemirov Zharasbek Duysembekovich
Associate Professor
PhD doctor
Tole bi str, 86
 +7(727)261-65-98
zbai.kz@gmail.com

 Zhantleuov Kenzhebek Kozhanovich
Docent
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Tole bi str, 86
kzhantleuov@mail.ru

 Iskakova Narkesh Bilalovna
Senior Lecturer
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Tole bi str, 86
 +7(727)261-65-98
narkesh@mail.ru

 Kadyrbaeva Bagdagul Ahmadievna
Senior Lecturer
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 +7(727)261-65-98
kbagda@mail.ru

 Mynzhassarova Marzhangul Zhangazinovna
Senior Lecturer
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 +7(727)261-65-98
mynzhasarova.m@mail.ru

 Sakhabaeva Aliya Myrzakhanovna
Senior Lecturer
Master
Tole bi str., 86
 +7 (727) 261-15-76
arai_mishon@mail.ru

 Seitova Aliya Amangalievna
Senior Lecturer
Master
Tole bi str., 86
 +7(727) 261-15-76
function05@mail.ru

 Ryskan Ainur Ryskankyzy
Senior Lecturer
Master
Tole bi str., 86
 +7 (727) 261-15-76
ryskan.a727@gmail.com

 Abdiramanov Zhanars Alda-Ongarovich
Teacher
Master
Tole bi str., 86
 +7(727) 261-15-76
a_janars@mail.ru

Kuntuarova Arai Dovletbaevna
Teacher
Master
Tole bi str., 86
 +7 (727) 261-15-76
araika.14.89@mail.ru

1943