қазақша · русский · english
 
 
 
 Zhanguttin Bauyrzhan Olzhabayevich
Head of the Chair
Doctor of Political Sciences, associate professor
Zhambyl str.25
 8-701-353-29-16
arstan_g@mail.ru

 Koigeldiyev Mambet Kulzhabaevich

Doctor of historical sciences, professor, Academician of the NAS of RK
Zhambyl str.25
 8-701-252-57-46
aitylgantarih@nur.kz

 Kenzhebayev Gabit Kapezovich

Doctor of Historical Sciences, professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Kazakhstan
Zhambyl str.25
 8-775-305-72-77
kgabit62@mail.ru

 Khalidullin Gizatulla Kaymoldaevich
Professor
Doctor of Historical Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-347-40-50
kizatulla@mail.ru

 Nurimbetova Gylshat Ramazanovna
Professor
Doctor of Political Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-228-33-63
gulshat_nurymbet@mail.ru

 Kudaibergenova Zhanar Adelkhanovna
Docent
Doctor of Historical Sciences
Zhambyl str.25
 8-777-233-60-52
zhanaradoc@gmail.com

 Alimgazinov Kairat Shakarimovich
Associate professor
Doctor of historical sciences
Zhambyl str.25
 8-701-555-37-39
alimgazinov@gmail.com

 Baigunakov Dosbol Suleimenovich
Docent
Doctor of Historical Sciences
25, Zhambyl
 +7-775-296-08-80
dosbol_bs@mail.ru

 Saifulmalikova Sabira Sabythanovna
Senior Lecturer
Doctor of Historical Sciences
Zhambyl str.25
 8-778-369-90-25
sabirasha@mail.ru

 Baisalbayeva Tursyn Mukhangalyevna
Docent
Candidate of historical sciences
Zhambyl str.25
 8-777-280-76-15
t_baisalbaeva@mail.ru

 Dalayeva Tenlik Toktarbekovna
Docent
Candidate of historical sciences
Zhambyl str.25
 8-747-708-64-21
tenliktd@mail.eu

 Karibzhanova Ekaterina
Docent
Candidate of historical sciences
Zhambyl str.25
 8-705-182-08-01
lilar-kz@mail.ru

 Ospanova Riskul Ramazanovna
Docent
Candidate of historical sciences
Zhambyl str.25
 8-701-305-66-72
ablai_angel@mail.ru

 Nurman Sholpan Toregeldyievna
Senior Lecturer
Candidate of historical sciences
Zhambyl str.25
 8-747-503-23-47
shurman_64@mail.ru

 Mirzatayeva Zabira Balabekovna
Senior Lecturer
Candidate of historical sciences
Zhambyl str.25
 8-778-538-15-43
zabyra73@mail.ru

 Aziretbergenova Elmira
Senior Lecturer
Candidate of historical sciences
Zhambyl str.25
 8-707-877-07-89
eazret@mail.ru

 Tulbasieva Saule Kalidildaevna
Senior Lecturer
Candidate of political sciences
Zhambyl str.25
 8-777-742-72-27
saulet-kt@list.ru

 Bekbaeva Tolkyn Amanzholovna
Senior Lecturer
Candidate of Historical Sciences
Zhambyl str.25
 8-777-113-76-10
t.a.bekbaeva@mail.ru

 Sayat Zhuman
Senior Lecturer
Candidate of Historical Sciences
25, Zhambyl
 8-702-694-64-14
sayat_009@mail.ru

 Belous Svetlana
Senior Lecturer
PhD doctor
Zhambyl str.25
 8-747-189-90-77
svetlana_solnyfko@mail.ru

 Zhumabayeva Aigerm Amyrbekovna
Senior Lecturer
PhD doctor
25, Zhambyl
 8-705-577-53-61
zhaygerm@gmail.com

 Bimoldanova Aigul Amantaevna
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
 8-777-018-45-18
malaeva96@mail.ru

 Saurykova Zanar Sansyzbaevna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-701-177-72-76
zhanarsaurykova@mail.ru

 Akynova Aigerim Pernebekkyzy
Teacher
PhD doctor
Zhambyl str.25
 8-708-767-33-39
akynova.aygerim@gmail.com

 Zhalmagambetov Erlanbek Adilbekovich
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-707-535-04-01
yerlan_bek@mail.ru

 Omarbekova Arailym Omarbekovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-777-099-39-91
arai92_25@mail.ru

 Aitkalieva Ryskul Aitkalievna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-701-765-46-84
altin_aul@mail.ru

 Uteulieva Barshagul Muratovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-707-182-60-77
uteuliyeva81@inbox.ru

 Kamza Ainura Talgatovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-621-31-20
talgatqyzy@inbox.ru

 Otynshieva Gaukhar Tursyngalievna
Teacher
Master
25, Zhambyl
 8-777-087-85-76
gauhartas7@mail.ru

  Amandossova Madina
Teacher
Master
25, Zhambyl
 8-747-519-42-99
mdnmdi91@gmail.com

 

 

 

 

1803