қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Shekerbekova Shyryn Tleubergenovna

Shekerbekova Shyryn Tleubergenovna

 

SHORT AUTOBIOGRAPHY

In 1983, she graduated from the physics and mathematics Department of the Kazakh state women`s pedagogical Institute.

From 1983 to 1987, she worked as a mathematics teacher at a secondary school in maktaaralsky district of the Shymkent region.

From 1987 to 1995, she worked as a software engineer, a leading software engineer in the main information and computing center of the Ministry of consumer services in Almaty.

Since 1995, assistant, senior teacher, associate Professor, acting Professor of the Department of computer science and applied mathematics of Abai KazNPU. Scientific and pedagogical activity Of shekerbekova sh. T. began in 1995 in KazNPU named after Abay.

In 2003, she defended her dissertation for the degree of candidate of pedagogical Sciences in the specialty 13.00.02-Theory and methods of teaching and education (computer science), and in 2006 was awarded the title of associate Professor of pedagogy.

The results of her research and methodological achievements are reflected in numerous publications.

 

EDUCATION

Educational Institution

Qualifications

Graduation Date

Kazakh state women`s pedagogical Institute

 

Physics teacher

1983

 

ACADEMIC DEGREE

Name of academic degree

Field of science

Date of issue of diploma

Candidate of pedagogics

pedagogy

2006

 

TEACHING DISCIPLINES 

Informatics, Programming languages, Databases and information systems, Informatics teaching methods, Digital technologies in education

Robotic systems in teaching informatics, Designing databases in information educational systems, Informatization of education and learning problems.

Scientific and methodological foundations of training teachers of informatics in the field of educational robotics

 

SCIENTIFIC ACTIVITY

Theory and methodology of teaching informatics and informatization of education. Has more than 230 scientific publications, including 2 textbooks of computer science for schools, has more than 10 educational and teaching aids.

1. Revshenova, M. ., Kamalova, G. ., Kaskatayeva, B. ., Kisselyova, Y. Formation of Arithmetic Musical Competence in Students // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, Volume 8, No.3.-Р.321-326. Q3

2. B. Omarov, N. Saparkhojayev,  O. Akhmetova, M.Sakypbekova, G..Kamalova, Zh. Alimzhanova, L. Tukenova and Zh. Akanova Artificial Intelligence in Medicine: Real Time Electronic Stethoscope for  Heart Diseases Detection // Computers, Materials and Continuathis link is disabled, 2022, 70(2), стр. 2815-2833. Q1.

3. N.T. Oshanova, A.E. Sagimbaeva, G.C. Arynova and Zh.S. Kazhiakparova Methods and techniques of formation of arithmetic musical competence in students// International Journal of Learning and Change, 2022 Vol.14 No.1, pp.46 - 56. Процентиль 56.

4. Zhabayev, Y., Bidaibekov, Y., Khenner, E., Zhanbyrbayev, A. The effectiveness of training future computer science teachers in computer networks based on network modelling//Journal of Theoretical and Applied Information Technologythis link is disabled, 2022, 100(4), стр. 938-947. Процентиль 36.

5. Абдулкаримова Г.А., Арынова Г.С., Ербол А. Білім беру робототехникасын оқыту барысында болашақ информатика мұғалімдерінің жобалық іс-әрекетін ұйымдастыру// ҚазҰПУ Хабаршы. «Физика - математика ғылымдары» сериясы. №2 (74). Алматы.-2021. - Б.77-85.

6. Бидайбеков, Е., Жабаев, Е. Экспериментальная проверка эффективности обучения будущих учителей информатики компьютерной сети на основе моделирования сети // ҚазҰПУ Хабаршы. «Физика - математика ғылымдары» сериясы. №4 (76), Алматы.- 2021.-Б. 143-148. DOI:https://doi.org/10.51889/2021-4.1728-7901.19.

 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ACTIVITY

1. Исабаева Д.Н., Абдулкаримова Г.А., Шекербекова Ш.Т. ,  Рахимжанова Л.Б., Курмангалиева Н.А., Бекмолдаева А.М. Информатика. Учебник для 10 класса общественно-гуманитарного направления общеобразовательной школы . Алматы: Атамұра, 2019.-174 с.

2. Исабаева Д.Н., Шекербекова Ш.Т. , Абдулкаримова Г.А., Рахимжанова Л.Б., Курмангалиева Н.А., Бекмолдаева А.М. Информатика. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытымен оқитын 10-сынып оқушыларына арналған оқулық. //Алматы: Атамұра, 2019.-178 б.

3. Сыдықов Б., Д., Сәлғожа И.Т. Алгоритмдеу және программалау негіздері// Оқу құралы.-Алматы, 2021.-138 бет.

4. Бидайбеков Е., Шекербекова Ш., Жабаев Е. «Компьютерлік  желілер және webтехнологиялар» пәні бойынша зертханалық практикум// Оқу құралы.-Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2022.-92 бет.

5. Шекербекова Ш., Т.Базарбаева Tinkercad виртуальды ортасында робототехникадан жоба жұмыстарын жасау. «Оқу процесіндегі цифрлық трансформация және қолданбалы бағдарламалауды қамтамасыз ету» атты ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ. 9 маусым 2022 ж. -Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚУ, 2022. 507-510.

6. Шекербекова Ш.Т., Тілеубергенов М.А. Компьютерлік ойын құрудың жалпы идеясы //Рысқұловтың 125 жылдығына арналған "ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЗАМАНАУИ ТРЕНДТЕРІ" атты Халық. ғылыми-прак.конф.еңбектері. Тараз, 2019№ Б.15-18.

 

AWARDS

In 2013 she won the grant "The best teacher of the university" of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

For his contribution to the development of the university, he was awarded the Jubilee Medal "90 years of the Kazakh National Pedagogical University named after Abai" (2018) .

The honorary title of Kaznpu is "Honorary worker" (2022).

 


← Вернутся назад