қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Саимова Рита Ургенчбаевна

Саимова Рита Ургенчбаевна

 

ҚЫСҚА АВТОБИОГРАФИЯ 

Саимова Рита Ургенчбайқызы 1972 жылы Өзбекстан республикасында (Қарақалпақстан) дүниеге келген, ұлты қазақ.

дүниеге келген.

1991жылы   Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына химия-биология мамандығы бойынша оқуға түскен.

1996жылы   Абай атындағы АлМУ-дің биология мамандығы бойынша бітіріп «Биология пәнінің оқытушысы» біліктілігін алды.

1996-2006 жылдары №10 Аманкелді Иманов атындағы мектепте оқытушы болып жұмыс жасаған.

2006-2008 жылдар аралығында Абай атындағы ҚазҰПУ-ңің биология мамандығы бойынша магистратурасын бітірген (04 маусым 2008ж. №01-04/19-65) бұйрық бойынша.

2007-2010жж. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ботаника және зоология кафедрасының лаборанты;

2010 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ботаника және зоология кафедрасының ассистенті;

2011-2016жж. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ботаника және зоология кафедрасының аға оқытушысы;

2017-2019 жж. ботаника және жалпы биология кафедрасының аға оқытушысы.  

2018-2021 жылдар аралығында 6D060700 - Биология мамандығы бойынша докторантурада білім алған.  

2021 жылдың қыркүйек айынан бастап Биология білім беру бағдарламасы бөлімінде аға оқытушы болып қызмет атқаруда.

 

БІЛІМ

Оқу орны

Квалификация

Университетті бітіру күні

Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университеті

Биология пәнінің оқытушысы

30.04.1996

 Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университеті

 Биология  магистрі, 6М011300-Биология

30.06.2008

Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университеті

Биология, (докторантура)

30.06.2021

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Академиялық дәреженің аталуы

Ғылым саласы

Дипломның берілген күні

Биология магистрі

Биология

30.06.2008

 

 ОҚЫТУ ПӘНДЕРІ 

 «Эволюция ілімі»;

«Молекулярлық биология»;

«Өсімдіктер физмологиясы»;

«Омыртқасыздар зоологиясы».

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТ 

Тақырыбы: Оңтүстік-шығыс Қазақстанның агроландшафтарындағы барылдауық қоңыздардың (Coleoptera, Carabidae) тіршілік циклдары

1. Саимова Р. У., Есимов Б.Қ.Оңтүстік-шығыс қазақстанның агроландшафтарындағы ызылдақ қоңыздардың (coleoptera, carabidae) Меж.научно-прак. конф. ЭКОЛОГИЯ И СОХРАНЕНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА. 6 ноября 2018 года. Стр. 79-82.

2.Саимова Р.У., Есимов Б.К. Қазақстанның оңтүстік-шығысында сирек кездесетін ызылдақ қоңыздардың түрлерінің таралуы, көбеюі және оларды қорғау шаралары.

Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Методология, теория и практика современной биологии».15 наурыз, 2019 жыл - 15 марта 2019 года - March 15, 2019 Костанай. Стр.42-44

3.Саимова Р.У., Есимов Б.К. Фауна и сезонная динамика активности жужелиц. (Coleoptera, Carabidae) предгории Заилийского Алатау. //IІ Международной научно-практической конференция «Экология и сохранение биоразнообразие». -Алматы: КазНПУим. Абая,  6 ноября 2018 года. - С. 79-82.

4.R.U.Saimova, B.K.Esimov, E.Kauynbaeva Abai Kazakh Nationa lPedagogical University, Almaty, Kazakhstan. «PHENOLOGY OF HERPETOBIONTES FAUNA (CARABIDAE) IN SOUTH-EAST KAZAKHSTAN».N E W S OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL ISSN 2224-5308 Volume 3, Number 339 (2020), 49 - 56 https://doi.org/10.32014/2020.2519-1629.23 UDC 591.5:595.2: 595.762

5. Оңтүстік-Шығыс Қазақстан агроценоздарындағы барылдауық қоңыздардың (Coleoptera, Carabidae) таксондық құрамы мен қоректік байланысы. Хабаршы. Биология сериясы №4 (85) желтоқсан. Әл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Алматы, «Қазақ университеті» 2020. 98-104 бет.  ISSN 1563-0218; EISSN 2617-7498.

6. Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның агроландшафтарындағы барылдауық қоңыздардың (Coleoptera, Carabidae) таксондық құрамы. «ҚР ҰҒА Баяндамалары.  № 6 (334), 2020. 65-72 бет. ISSN 2224-5227 https://doi.org/10.32014/2020.2518-1483.137.

 

Оқу-әдістемелік, оқу құралдары

1. Байжигитов Д.К., Нарымбетова У.М. Саимова Р.У. Практикумк практическим занятиям по дисциплине«Прикладная биология»для специальности «5В011300  -  Биология». КазНПУ им.Абая типография «Улагат»  Алматы 2017.

2. Нарымбетова У.М. Саимова Р.У.Қолданбалы биология пәні бойынша практикалық жұмыстар. 5В011300  -  Биология мамандығы үшін. (Әдістемелік нұсқаулық).Абай атындағы ҚазҰПУ-нің«Ұлағат» типографиясында Алматы 2017.

 

 


← Вернутся назад